Ödül Yönetmeliği

AMAÇ

MADDE 1. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) adına verilecek belge ve ödüller konusunda uygulanacak bu yönetmelik ADD Tüzüğü gereğince Genel Yönetim Kurulu Kararıyla düzenlenmiştir.

KAPSAM

MADDE 2. Bu yönetmelik, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel yönetim kurulunun ve Genel Merkez Kurulları ile şubelerinin ortak seçimle uygun buldukları kişilere, kuruluşlara GYK Kararı ile vereceği Belge ve ödülleri kapsar.

DAYANAK

MADDE 3. Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğüne dayanılarak (Md.18/23 ) hazırlanmış olup açıklık bulunmayan konularda bu tüzük gözetilir.

YETKİ

MADDE 4. Belge ve Ödül verme, seçme ve konuları belirlemede GYK yetkilidir.

Türleriyle verilme neden ve koşulları bu yönetmelikte belirtilen ödüller; Şubeler veya Genel Merkez kurulları tarafından önerilen isimlerin, tüm örgüt tarafından belirlenen üç aday içinden Genel Yönetim Kurulunca uygun bulunana verilir.

ÖDÜL TÜRLERİ

MADDE 5. Genel Merkez Adına Verilecek Ödüller :

A. Yılın Atatürkçüsü Belgesi ve Plaketi ;

B. Atatürkçü Düşünce Onur Belgesi ve Plaketi ;

C. Atatürkçü Düşünce Gençlik Başarı Belgesi ve Ödülü ;

Şubeler Tarafından Verilecek Belgeler :

D. Takdir Belgeleri (Kutlama, Dayanışma amaçlıdır )

Belge veya plaket; ödülü veren Yönetim Kurulunun öngöreceği pano ya da değerli ve anlamlı bir nesneden veya özel baskıdan oluşur. Başarı Ödülleri; bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmaları desteklemek amaçlı nakdi, ayni destek (Miktarı GYK tarafından belirtilmiş) ve belgeden oluşur. Bunun için:

A- Yılın Atatürkçüsü Belgesi ve Plaketi; Hazırlanacak özgün nesne ve sahiplik belgesinden oluşur.

B- Atatürkçü Düşünce Onur Belgesi ve Plaketi; Kendine özgü tasarlanmış bir belgeden ve plaketten oluşur.

C- Atatürkçü Düşünce Gençlik Başarı Belgesi ve Ödülü; Bir ya da birkaç alanda verilecek, parasal destek Ödülü ve belgesinden oluşur.

D- Takdir Belgeleri; Genel Merkezce özel basılmış, seri numaralı, şube tarafından verilecek belgelerden oluşur.

ÖDÜL VERME NEDENİ VE KOŞULLARI

MADDE 6. Çalışmaları, çabaları, yapıtları katkıları ve destekleriyle Atatürkçü Düşünceye ve Atatürkçü Düşünce Derneği’ne güç katanlara 5. Maddede belirtilen ödüllerden uygun olanı verilir.

A.“Yılın Atatürkçüsü Belgesi ve Plaketi”; Atatürkçü düşüncenin ve Atatürk ilkelerinin anlaşılmasında, yorumlanmasında, benimsenmesinde, savunulmasında, yaşama geçirilerek etkin ve egemen kılınmasında, Türk Devrimi’nin, Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm çağdaş nitelikleriyle korunup sürekliliğinin sağlanmasında, aydınlanmanın gerçekleştirilmesinde, çalışmaları, araştırmaları, uygulamaları, yapıtları, girişimcilikleri, tutarlılıkları, kuşaklara örnek ve esin kaynağı olmaları ile tanınmış, önde gelen kişilere ve kuruluşlara yalnız Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu kararıyla, yılda bir kez bir tane verilir.

B.“Atatürkçü Düşünce Onur Belgesi ve Plaketi”; Atatürkçü düşüncenin ve Atatürk ilkelerinin yayılması ve uygulaması bağlamında uğraş alanında, çevresinde ve çalışmalarında Atatürkçü Düşünce Derneği’nin etkinliklerine olanak ve destek sağlayan örnek hizmetlerde bulunan kişi ve kurumlara, Genel Yönetim Kurulu tarafından verilir.

C.“Atatürkçü Düşünce Gençlik Başarı Belgesi ve Ödülü”; Atatürkçü Düşünce ve Atatürk ilkeleri ışığında, alanında beğeni toplayan özgün çalışmalarla, Atatürkçü Düşünceye ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin etkinliklerine katkılarda bulunan, başarı sağlanmasında belirgin payı olan, üyelik gereklerini örnek biçimde yerine getiren kişilere, kuruluşlara, Genel Yönetim kurulunca – en fazla dört tane -verilir.

D.Takdir Belgeleri; konumları, tutumları, durumları ve çalışmalarıyla Atatürkçü Düşünce’nin yayılmasında, ADD ile ilişkilerinde örnek oluşturan kişi ve kuruluşlara “Teşekkür Belgesi”,’’Etkinlik Katılım Belgesi ’’ ve “Dayanışma Belgesi” adıyla ilgili ADD Şubelerince Genel Merkez izniyle kayıt altına alınarak verilir.

Genel Merkez, vereceği “Yılın Atatürkçüsü Belgesi ve Plaketi” dışındaki ödülleri, her ödül döneminde (bir yıl ) ancak dört kişi ya da kuruluşa verebilir. Özel düzenlenmiş basılı ödül belgeleri; A ve B maddeleri için Genel Başkan, C ve D maddeleri için Genel Yazmanca imzalanır. D Maddesinde belirtilen belgede ayrıca ilgili şube başkanının imzası da yer alır. Genel Merkezde bir “Ödül Defteri” tutularak gerekçeli karar, ayrıntılı bilgiler bu deftere geçirilerek Genel Sekreterlikçe korunur. A.B.C.Maddelerinde belirtilen koşullarda aday tespit edip etmemekte ve o yılın belge ve ödüle değer aday bulmadığı hallerde seçmeleri iptal etme hakkına sahiptir.

YÖNTEM

MADDE 7. Madde 5 te belirtilen A-B-C ödülleri için, Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucuları, önceki ve görevdeki Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Denetleme Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleriyle görevdeki Bilim ve Danışma Kurulu Üyeleri yazılı gerekçeyle en çok üç aday gösterebilirler.

Bir kişi ya da kurum yalnız bir ödül için aday gösterilir. “Yılın Atatürkçüsü” ödülünü alanlar öbür ödüllere, bir kez ödül alan da ikinci kez aynı ödüle aday gösterilemez.

Genel Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri görevleri süresince ve görevlerinden ayrılmalarından iki yıl geçmeden hiçbir ödüle aday gösterilemezler.

SÜRE

MADDE 8. A, B ve C maddeleri için aday gösterme, her yılın Mart ayı başından Nisan ayı sonuna kadar yapılır. Ödüle yaraşır görülenler 19 Mayıs’ta açıklanır. Ödüller, 29 Ekim, 10 Kasım ya da bu tarihlere en yakın uygun günlerden birinde düzenlenen törenle verilir.

D maddesi için belgeler 20-31 Ocak Demokrasi ve Hukuk Haftasında, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftasında, 22-30 Ağustos Zafer Haftasında ve 29 Ekim/10 Kasım Atatürk Haftasında olmak koşuluyla, ödül verecek şubenin uygun gördüğü bu tarihlerde yapılacak törenlerde verilir.

BELİRLEME

MADDE 9. Genel Merkezce Ödül verilecek kişi ve kuruluşlar; GYK’ nın en az 2/3 üyenin katıldığı bir toplantıda, katılanların 2/3 oy çokluğuyla belirlenir. Şubeler tarafından belirlenen adaylara verilecek Takdir belgesine onay verilmeyebilir. Genel Yazmanlık gerekçe göstermek zorunda değildir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 10. Bu yönetmelik GYK’nın 15-12-2010 tarihli toplantısında, 6 sayılı kararla kabul edilmiştir. 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDE

1- Aday önerme ve ödülleri belirleme süreleri 2011 yılı için Eylül ayı sonuna kadar GYK kararı ile uzatılabilir.

2- Belge ve Ödüller için GYK kararı ile tasarım çalışmaları ve uygulama yarışmaları düzenlenecektir.

Top