Kollar Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL İLKELER

KURULUŞ

Madde 1 – Atatürkçü Düşünce Derneği kolları, GYK kararı ile kurulur ve bu yönetmelik hükümlerine göre çalışır. Gerek duyulduğunda GYK kararı ile yeni kollar oluşturulur.

Kuruluş kararında, GYK tarafından hazırlanan çalışma ilke ve yöntemleriyle kollarda çalışacaklarda- ilgi alanlarına göre – aranacak koşullar belirlenir.

Kollar, Derneğin Genel Merkezi ve şubeleriyle, bağlı organları ve kurullarında görevli üyeleriyle uyumlu çalışmak, programa bağlı kalmak zorundadırlar.

Kollarda görev almak, hak ve ödev bakımından temel örgüt üyeliğinden ayrıcalık yaratmaz.

AMAÇ

Madde 2 – Bu yönetmelik; Atatürkçü Düşünceyi öğretmek, benimsetmek, sevdirmek ve Atatürk’ün büyük ve kutsal emaneti olan Cumhuriyetimizi, Türk Devrimini ve tüm Atatürk ilkelerini yaşam felsefesi bilmiş, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesini benimsemiş, toplumumuza yaraşır nitelikli bireyler yetiştirmek için; sosyal, bilimsel, kültürel ve sportif alanlarda çalışmalar yapmak, bilgi beceri kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulacak Kolların; kuruluşunu, işleyişini, görev ve yetkileri ile çalışma ilke ve yöntemlerini düzenlemek üzere çıkarılmıştır.

KAPSAM

Madde 3- Bu yönetmelik, Atatürkçü Düşünde Derneği Genel Merkezi ile Şubelerindeki Kolların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma ilke ve yöntemlerini kapsar.

DAYANAK

Madde 4- Bu yönetmelik; Medeni Yasa, Dernekler Yasası ve Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğü temel alınıp, Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğünün 21 maddesi ( C ) bendine dayanılarak hazırlanmış olup açıklık bulunmayan konularda bu dayanaklar gözetilir.

TANIMLAR

Madde 5 – Bu yönetmelikte adı geçen;

Dernek; Atatürkçü Düşünce Derneği’ni,

Tüzük ; Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğünü,

Genel Başkan; Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanını,

GYK; Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulunu,

Bölge Sorumlusu: Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kuruluna seçilen, İlgili Genel Yönetim Kurulu Üyesini,

Şube Başkanı; Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesinin yönetim kurulu başkanını

Kol; Bu yönetmelik göre kurulup çalışan Genel Merkez Veya Şube çalışma kollarından her birini,

Kol Sorumlusu; Kol çalışanları içinden seçilen kişiyi

Yönetmelik ; Atatürkçü Düşünce Derneği Kollar Yönetmeliğini anlatır.

Program ; Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezince kabul edilen Çalışma Programını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

KOLLARDA GÖREV ALACAKLAR

Madde 6- Üyeler- gerekli koşulları ve aranan özellikleri taşıdıkları hallerde- bir veya daha fazla kol ya da kollara aday olup görev alabilirler veya görevlendirilirler.

Kollarda Görev Almak

Madde 7- Kol çalışmaları için Genel Merkez veya şubeler görevlendirme yapabilirler. Genel Merkez tarafından kurulacak kollar Genel Başkanın önerisi ve GYK kararı ile oluşturulur. Kollarda görev almak isteyenler başvurularını, Şube başkanlıklarına yaparlar. Bu çalışma istemleri, ilgili yönetim kurulları tarafından Dernek Tüzüğü hükümlerine göre değerlendirilir. Genel Başkan Genel Merkez kol çalışmaları için şube kol çalışanlarından gerektiği kadarını görevlendirebilir.

Hak ve Yükümlülükler

Madde 8- Kol Çalışanları, tüzükte belirtilen üyelik hak ve yükümlülüklerinin yanı sıra kollara özgü yükümlülükleri de üstlenmiş sayılırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖRGÜTSEL YAPI

Kolların Yapılanması

Madde 9 – Kollar, Tüzükte belirlenen koşullara uygun olarak yapılanır, aynı kurallara göre yönetilir.

Şubelerde kolların kurulabilmesi; GYK kararıyla belirlenmiş kollar için, şubenin kol çalışma birimlerini oluşturulabilmesine, çalışma kolunun kurulmasının o şube yönetimince kararlaştırmasına, dernek üst biriminin de onaylamasına bağlıdır.

Bunların dışında kurulacak kollar için; kuruluş kararı GYK tarafından verilinceye dek, Şube yönetimleri kolun kuruluşuna alt yapı oluşturacak ön çalışmaları, Genel Merkez olurunu alarak başlatır. GYK olurunun tarih ve karar sayısı yayınlanmadan kol, çalışmaya başlayamaz.

Yönetim Kurulları, -çalışmalarında başarısızlığı tespit edilen- kol çalışanlarını görevden almaya yetkilidir.

Kol Yönetimi

Madde 10- Kol yönetimi, kol çalışanları arasından seçilen en az üç kişiden oluşur. Kol başkanı, Genel Başkan veya şube başkanıdır. Kol sorumlusu, Başkan veya başkanın görevlendirdiği yönetim kurulu üyelerinden birisinin gözetiminde, seçilen kol yönetimi içinden belirlenir.

Kol yönetimi aralarında yapacakları görev tanımlarına ve iş bölümüne göre örgütlenme ve programlarındaki çalışma alanlarından birini ya da bir kaçını yürütmek için kendine bağlı birim ve komisyonları oluşturabilir.

Görevleri

Madde 11- Kol yönetiminin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek Tüzüğü, programı, kollar yönetmeliğine uygun olarak çalışmaları planlar, etkinlik takvimini hazırlayıp yönetimin onayına sunar,

b) Etkinlik takvimi, yönetim birimlerinin ve üyelerin önerileri öncelikle dikkate alınarak görüşülür, yapılabilirliği ölçüsünde sıralanır, uygulamaya konur.

c) Planlanan etkinliklerin yürütülmesinde; gerekirse, üye olmayan uzmanları da katkı almak üzere çalışmalara davet edebilir.

d) Kol çalışmalarının gerektirdiği bütçeyi saymanlığın onayına sunar. Önerilen her bir etkinlik için giderlerin, öncelikle etkinlik çalışmalarıyla karşılanması gözetilir. Harcamaları Dernekler Yasası ve Dernek Tüzüğümüze uygun olarak saymanlık yapar.

Kol Seçimleri

Madde 12-

a)- Kol içinde seçim; Genel Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulunda, görevlendirilen sorumlunun gözetim ve denetiminde, ilgili yönetmelik yöntemlerine göre yapılır.

b)- Kol yönetimi her Genel Kurul ve Kongre –olağan/olağanüstü-sonrası yenilenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KOL GELİR VE GİDERLERİ

Mali İşleyi

Madde 13- Kolun mali işleri, saymanlıklarca yürütülür.

Kol Gelirleri

Madde 14- Kol gelirleri, Dernek bütçesinden ayrılabilen paylar ve konuya ilişkin bağışlardır. Bu gelirler Dernek tüzel kişiliğine aittir.

Kol Giderleri

Madde 15- Kol harcamalarında, belgelendirme, işlem ve işleyiş bakımından Dernek Mali İşleriyle ilgili düzenlemelere uyulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Defter ve Kayıtları Tutulması

Madde 16- Kollar, Yönetimlerin onayladığı Toplantı Tutanak Defteri kullanırlar.

Kol defterleri ilgili Şube Yönetimi tarafından korunur.

Yürürlük

Madde 17- Bu yönetmelik GYK’nın 15.12.2010 tarihli toplantısında, 6 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18: Bu yönetmelik hükümlerini Genel Yönetim Kurulu yürütür.

Top