KAMUOYUNA DUYURULUR YÜKSEK SEÇİM KURULU’NU UYARIYORUZ SEÇMEN KÜTÜKLERİNİN ASKIDA KALMA SÜRESİNİ KISALTMA YETKİNİZ YOKTUR.

 

13-2-2017 günlü Mükerrer resmi gazetede yayınlanan Yüksek Seçim Kurulu kararıyla; 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Anayasa değişikliğine dair halkoylaması ile ilgili olarak seçmen kütüklerinin 18 Şubat 2017 günü saat 08.00’den 26 Şubat 2017 günü saat 17.00’ye kadar askıda kalacağı ilan edilmiştir.

Bu ilan ile anlaşılıyor ki seçmen kütüklerinin askıda kalacağı süre “1 hafta “olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

Oysa, seçimlerin Temel hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 298 sayılı Kanun’un 40.maddesinin 13-3-2008 gün ve 5749 sayılı yasa ile değişik ilk cümlesine göre; Muhtarlık bölgesi askı listesi seçim dönemlerinde muhtarlıklarda askıya çıkarılır ve iki hafta süreyle askıda kalır.

2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununda da bu sürenin kısaltılabileceğine dair yasal dayanak bulunmamaktadır.

Olağanüstü hallerde milletlerarası hukuktan Doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde “temel hak ve hürriyetlerin” kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilirse de, OHAL “mevcut yasa hükümlerinin” askıya alınacağı bir süreç değildir.

2935 sayılı OHAL Kanunu ile Yüksek Seçim Kurulu’na; 298 sayılı yasadan doğan askı süresini kısaltma yetkisi verilmemiştir.

Bu nedenle, YÜKSEK SEÇİM KURULU’NCA, ACİLEN hukuka aykırı olarak “bir hafta” olarak belirlenen ve ilan edilen “seçmen kütükleri askı süresinin” yasa gereği “iki hafta” olarak düzeltilerek kamuoyuna duyurulması gerekmektedir.

ADD olarak, yasa maddesine aykırılık nedeniyle, YSK nezdinde gerekli şikâyet ve itirazda BULUNACAĞIMIZI KAMUOYU İLE PAYLAŞMAYI görev biliyoruz.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

Top