Gaflet, Dalalet ve Hıyanet

Ga­ze­te­niz SÖZ­CÜ­’nün bu­gün ver­di­ği Ata­tür­k’­ün Genç­li­ğe Hi­ta­be­si, gü­nü­müz ko­şul­la­rı­na çok uyu­yor…
Ata­türk, 100-150 yıl son­ra­sı­nı gö­re­bi­len dün­ya­da tek li­der, tek bü­yük kur­ta­rı­cıy­dı…
Gü­nü­müz ko­şul­la­rı­nı gör­dük­çe, Ata­tür­k’­ün genç­li­ğe hi­ta­be­sin­de­ki söz­ler da­ha da an­lam ka­za­nı­yor…

* * *

Mus­ta­fa Ke­mal 19 Ma­yıs 1919’da Sam­su­n’­a ayak bas­tı­ğın­da Kur­tu­luş Sa­va­şı da, Cum­hu­ri­yet de, cum­hu­ri­ye­tin il­ke­le­ri de ka­fa­sın­da şe­kil­len­miş­ti…
Bü­yük ide­ali­ni ger­çek­leş­ti­re­cek­ti, ger­çek­leş­tir­di!..
Şu gün­ler­de “sağ­lam ira­de­” ma­sal­la­rı an­la­tı­yor­lar…
Han­gi sağ­lam ira­de?..
Cay­dı­rı­cı­lı­ğı ve say­gın­lı­ğı kal­ma­mış, söz­le­ri­ne gü­lü­nüp ge­çi­len bir Tür­ki­ye…
Sağ­lam ira­de, 19 Ma­yıs 1919’da aya­ğı Ana­do­lu top­rak­la­rı­na ba­san Sa­rı Pa­şa­’nın ma­vi göz­le­rin­de­ki kı­vıl­cım­lar­da, kor­ku­suz yü­re­ğin­dey­di…

* * *

Din, iman, Pey­gam­ber, ki­tap sö­mü­rü­süy­le mey­dan­la­rı coş­tur­ma­ya ça­lı­şan­lar “be­yaz ke­fe­n” ede­bi­ya­tı da ya­pa­rak mi­zah şa­he­se­ri ya­ra­tı­yor­lar…
Üni­for­ma­sı­nı çı­ka­rıp, boy­nun­da­ki pa­di­şa­hın idam fer­ma­nıy­la ye­di dü­ve­lin üze­ri­ne yü­rü­yen, Ana­do­lu top­rak­la­rın­da öz­gür­lük me­şa­le­si­ni ya­kan Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in “Biz be­yaz ke­fe­ni­miz­le yo­la çık­tı­k” de­di­ği­ni hiç duy­du­nuz mu?..
Bu­gün sa­ray­lar­da, köşk­ler­de otu­ran, alt­la­rın­da uçak­lar, zırh­lı Mer­ce­des­ler ve yüz­ler­ce ko­ru­may­la do­la­şan­la­rın, mey­dan sa­va­şı­na gi­den kah­ra­man­lar eda­sıy­la “be­yaz ke­fe­n” di­ye hay­kır­ma­la­rı­na ba­kıp kah­ka­ha­lar at­ma­mak müm­kün mü?..

* * *

Ata­tür­k’­ün genç­li­ğe hi­ta­bın­da­ki şu bö­lüm gü­nü­müz genç­le­ri­ni de­mok­ra­tik yol­lar­dan ha­re­ke­te ge­çir­me­li­dir:
“Ceb­ren ve hi­le ile aziz va­ta­nın bü­tün ka­le­le­ri zapt edil­miş, bü­tün ter­sa­ne­le­ri­ne gi­ril­miş, bü­tün or­du­la­rı da­ğı­tıl­mış ve mem­le­ke­tin her kö­şe­si bil­fi­il iş­gal edil­miş ola­bi­lir. (Bu­ra­ya dik­kat edi­niz:) Bü­tün bu şart­lar­dan da­ha elim ve da­ha va­him ol­mak üze­re mem­le­ke­tin da­hi­lin­de ik­ti­da­ra sa­hip olan­lar gaf­let, da­la­let ve hat­ta hı­ya­net (ha­in­lik) için­de bu­lu­na­bi­lir­ler. Hat­ta bu ik­ti­dar sa­hip­le­ri şah­si men­fa­at­le­ri­ni, müs­tev­li­le­rin si­ya­si emel­le­riy­le tev­hit ede­bi­lir­ler. Mil­let fak­ru za­ru­ret için­de ha­rap ve bi­tap düş­müş ola­bi­lir.
Ey Türk is­tik­ba­li­nin ev­la­dı, iş­te bu ah­val ve şart­lar için­de da­hi va­zi­fen Türk is­tik­lal ve cum­hu­ri­ye­ti­ni kur­tar­mak­tır.
Muh­taç ol­du­ğun kud­ret da­mar­la­rın­da­ki asil kan­da mev­cut­tur.”

* * *

Hi­ta­be­de­ki son bö­lüm, Ata­tür­k’­ün bu­gün­ler için de Türk Genç­li­ği­ne va­si­ye­ti­dir!..
Ti­yat­ro bit­ti…
Bu va­si­ye­ti ye­ri­ne ge­tir­me­ye 18 gün kal­dı!..

So­rum­lu­lar bel­li!..

Bu ka­dar ha­ka­ret, bu ka­dar tah­rik ve kış­kırt­ma ya­pı­lır­sa, böy­le bir so­nu­cun, hat­ta da­ha be­te­ri­nin ol­ma­sı nor­mal­dir!..
Gü­ya de­mok­ra­tik se­çim­le­re gi­di­yo­ruz…
Dev­le­tin bü­tün im­kan­la­rı­nı kul­la­nan Cum­hur­baş­ka­nı ile Baş­ba­kan; iki­si bir­den mu­ha­le­fe­te yük­le­ni­yor…
Mu­ha­le­fet li­der­le­ri­ne “şak­la­ban, kök­süz, ip­siz, ya­lan­cı­” di­ye ha­ka­ret edi­li­yor, mey­dan­la­ra yu­ha­la­tı­lı­yor…
İk­ti­dar söz­cü­le­ri hal­kı mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­ne kar­şı sü­rek­li kış­kır­tı­yor…
Son­ra HDP’­nin Ada­na ve Mer­sin il mer­kez­le­rin­de bom­ba­lar pat­lı­yor, 6 par­ti­li ya­ra­la­nı­yor!..
HDP yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Bu sal­dı­rı­la­rın si­ya­sal so­rum­lu­lu­ğu baş­ta Cum­hur­baş­ka­nı ve Baş­ba­kan ol­mak üze­re AKP hü­kü­me­ti men­sup­la­rı­na ait­ti­r” di­yor…

* * *

HDP bi­na­la­rı­na ya­pı­lan sal­dı­rı pro­fes­yo­nel işi…
Ada­na­’da gön­de­ri­len bir kar­go pa­ke­ti, Mer­si­n’­de gön­de­ri­len bir çi­çek se­pe­ti pat­lı­yor…
İk­ti­dar bu ola­yın al­tın­da ka­lır…
Dol­ma­bah­çe­’de HDP ile bir­lik­te te­rör kar­şı­sın­da çö­zül­me dek­la­ras­yo­nu­nu açık­la­yan­lar, oy­la­rın­da­ki dra­ma­tik eri­me­yi gör­dük­çe çıl­dı­rı­yor­lar ve ay­nı HDP’­yi bu de­fa “teh­li­ke­li­” bu­lu­yor­lar, son­ra da bom­ba­lar pat­lı­yor…
Bu na­sıl bir iş­tir, bu na­sıl bir ül­ke yö­ne­ti­mi­dir?!.
Bin­mi­şiz bir ala­me­te gi­di­yo­ruz kı­ya­me­te…

Kaynak: Sözcü Gazetesi / Mehmet TÜRKER

 

Top