Disiplin Yönetmeliği

Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğü’nün 20. maddesinin son fıkrasında öngörülen bu Yönetmelik, Genel Yönetim Kurulu’nun 15.07.1999 günlü, 37 nci toplantısında aldığı 19 no.lu kararla yürürlüğe konulmuştur.

AMAÇ

MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğiyle bağdaşmayan olayları, durumları, tutumları, söz, yazı ve eylemleri izlemek, önlemek ve sakıncalı olduğu saptananlar hakkında uyulacak yöntemle sorumluları için uygulanacak yaptırımları belirleyerek Derneğin onurunu, saygınlığını korumak ve yüceltmektir.

DİSİPLİN KURULLARI

MADDE 2. Disiplin soruşturma ve kovuşturmasıyla bu konulardaki işlemleri yürütüp sonuçlandırmakla görevli Disiplin Kurulları tüzükte öngürülen biçimde oluşturulur.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

MADDE 3. Yüksek Disiplin Kurulu, Kurultay’ca seçilen 7 (yedi) asıl, 7 (yedi) yedek üyeden oluşarak Dernek Tüzüğünün 20. maddesi uyarınca görev bölümü yapar. Görev ve yetkileri şunlardır:

A. Şube Disiplin Kurulu kararlarına itirazları,

B. Üyelikten geçici ve kesin çıkarma istemlerini,

C. Genel Yönetim Kurulu’nca Şube Yönetim Kurullarının topluca ya da Başkan ve üyeleri ayrı ayrı geçici olarak görevden alma istemlerine itirazları,

D. Genel Yönetim ve Yürütme Kurullarının Şube Yönetim Kurulları ile Başkan ya da üyeleri görevden kesin olarak uzaklaştırma istemlerini sonuçlandırır.

Yüksek Disiplin Kurulu, Başkanının çağrısı üzerine saltçoğunlukla toplanıp katılan üyelerinin çoğunluğuyla karar alır. Kurul kararlarına karşı itiraz, toplanacak ilk Kurultay’da gündeme alınmak üzere otuz gün içinde Dernek Genel Başkanlığı’na yapılır. İtiraz edilmeyen kararlar kesinlik kazanır. Kurultay kararı kesin olup bu karara değin üyelik hak ve yükümlülükleri askıya alınır. Kurultay’da, itiraz edenden sonra Yüksek disiplin Kurulu adına son konuşma yapılır ve oylamayla sonuca varılır.

SORUŞTURMA YÖNTEMİ VE SÜRELER

MADDE 4. Disiplin soruşturması açılıp açılmamasına edindiği bilgiler üzerine doğrudan ya da başvuru aldığında Genel Yönetim kurulu, Yürütme Kurulu ve Şube Yönetim Kurulları karar verir. Oyçokluğuyla alınan karar üzerine ilgililerin bir hafta içinde yazılı savunmalarını vermeleri iadeli taahhütlü yazıyla istenir. Yazılı savunmasını vermeyen savunma yapmaktan kaçınmış sayılır. Yazılı savunmayı ve kanıtları inceleyen yetkili kurullar dosyanın Disiplin Kurulu’na gönderilmesi kararıyla birlikte uygulanması istenen yaptırımı da belirtir. Disiplin Kurulu, üyelerinden her birini bir hafta içinde yanların görüşünü almak üzere görevlendirebileceği gibi gerekli görürse sözlü savunmaya da çağırabilir, tanık da dinleyebilir. İtiraz ve istemler, işlemin yazılı bildirimini izleyen bir hafta içinde yazılı ve gerekçeli olarak yapılır. Kurullar, kararlarını en geç otuz gün içinde yazılı ve gerekçeli olarak açıklayıp ilgililere bildirilmek üzere ( Yüksek Disiplin Kurulu Genel Başkanlığı’na, Disiplin Kurulları da Şube Başkanlıklarına) bildirir. Yüksek Disiplin Kurulu itirazı haklı bulursa Şube Disiplin Kurulu kararlarını hafifletip kaldırabilir. Genel Merkez organlarına seçilenler hakkındaki disiplin kovuşturması, Yürütme ya da Denetleme Kurulu’nun istemi, Genel Yönetim Kurulu’nun gerek görmesi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu’nca yapılır.

ŞUBE DİSİPLİN KURULLARI

MADDE 5. Dernek Tüzüğünün 22. maddesinin (f) bendi gereğince Şubelerde 3 (üç) asıl, 3(üç) yedek üyeden oluşan Şube Disiplin Kurulu, Şube Genel Kurulu’nca seçilir. Üyeler kendi aralarında yapacakları ilk toplantıda Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazman olarak görev alırlar. Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine, savunmalarını aldıktan sonra üyelere uyarma ve kınama cezası verebilir.

DİSİPLİN YAPTIRIMLARININ TÜRÜ VE NEDENLERİ

MADDE 6. Disiplin yaptırımları UYARMA, KINAMA, GEÇİCİ ve SÜREKLİ ÇIKARMA olarak dört türdür.

A. UYARMA yaptırımı şu durumlarda öngürülür:

Üyelik gereklerini ve görevlerini yapmaktan kaçınmak,

Konuşmaları, davranışları, giyim ve yaşam biçimiyle Dernek üyeliğine yaraşır olmaktan çıkmak,

Dernek çalışmalarını aksatmak ve görevlilerin çalışma koşullarını bozmak, araç ve gerekleri kötü kullanmak,

Dernekle ve üyelerle ilgili asılsız haberler çıkarmak, bunları yaymak ve üyelik bağı, Dernek adı ve onuruyla bağdaşmayan durumları olmak

B. KINAMA yaptırımı şu durumlarda öngürülür:

Görevleri amaçlı biçimde aksatmak ve yerine getirmemek,

Dernek üyeliğinin saygınlığı ve onuruyla bağdaşması olanaksız davranışlarda bulunmak,

Güven sarsıcı eylemlerde direnmek,

Dernek eşyalarını, bilgi ve belgelerini dışarı çıkarmak ya da başkalarına vermek,

Dernek üyelerine karşı sözlü ve eylemli saldırıda bulunmak,

Dernek yöneticilerine ve temsilcilerine karşı saygıyla bağdaşmayan davranışlarda bulunmak,

Dernek çalışma yerleriyle araç ve gereçlerini kişisel işlerinde kullanmak,

Yetkili olamadan Dernek adına davranmak ve üyeliğini siyasal ve kişisel amaçları için araç kılmak,

Dernek mallarına zarar vermek,

Dayanışmaya ve çalışma düzenine karşı çıkmak,

Kınama uyarısı aldıktan sonra aynı yaptırıma uygun eylemi olmak.

C. DERNEK ÜYELİĞİNDEN GEÇİCİ ÇIKARMA yaptırımı şu durumlarda öngörülür:

İki kez uyarma yaptırımı almak,

İki kez kınama yaptırımı aldıktan sonra yeniden aynı yaptırım gerektiren eylemi almak,

Dernek ve yöneticileri hakkında gerçek dışı söylentiler yaymak, yayınlarda bulunmak.

Geçici çıkarma altı aydan az, bir yıldan fazla olamaz.

D. DERNEK ÜYELİĞİNDEN KESİN ÇIKARMA yaptırımı şu durumlarda öngörülür:

1. Üyelik için yasal koşulları yitirmek ( kısıtlanmak, kamu hizmetlerinden yoksun kılınmak, yüz kızartıcı suçlardan ceza almak),

2. Dernek Tüzüğü’ndeki Kuruluş Nedeni’ne, amaca ve amacı gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalara ve Dernek kararlarına aykırı davranmak,

3. Türk Devrimi ve Atatürk ilkelerine karşı eylemlere girmek,

4. Derneğe, üyelerine ve organlarında görev yapanlarla çalışanlara karşı saldırıda bulunmak, eleştiri dışı söz ve yazılarla karalama ve kötülemeye çalışmak,

5. Genel ahlâk kurallarını açıkça çiğnemek,

6. Derneğin amacına aykırı amaç güden kuruluşlara üye olmak ya da onlarla birlikte çalışmak,

7. Yargı kararıyla bir yıldan fazla özgürlüğü bağlayıcı ceza almak,

8. Derneğin onuruyla bağdaşması olanaksız durum ve tutumları olmak,

9. Bir kez geçici çıkarma yaptırımı aldıktan sonra aynı yaptırımı gerektiren eylemi yinelemek, genelgelere ve kararlara uymamak. Yerine getirilmelerini engellemek,

10. Organ çalışmalarını amaçlı biçimde aksatmak, gerçekdışı oy, karar ve işleme katılmak, gerçek olmayan belge düzenlemek.

Haklarında çıkarmayı gerektiren yakınmada bulunulan üyelerle ilgili belgeler, bağlı bulunduğu Şubenin aldığı yazılı savunmalarıyla birlikte Genel Yazmanlığı gönderilir. Yürütme Kurulu, görüşüyle birlikte dosyayı Yüksek Disiplin Kurulu’na iletir. Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararı ilgili üyeye ve Şubeye yazılı olarak bildirilir. Yürütme Kurulu yeterli bulmadığı dosyayı, soruşturmanın genişletilmesi için Şubesine geri çevirebilir ya da Şubenin ilettiği istemi reddeder.

Genel Yönetim Kurulu ya da Yürütme Kurulu’nun, bir üyenin çıkarılması için işlem başlatıp savunmasının alınmasını istemesi Şubesince yerine getirilir.

Üyelikten kesin çıkarılma kararları ilgiliye ve tüm Şubelere Genel Merkez tarafından duyurulur. Ödenti borcu nedeniyle üyelikten çıkarılan borcunu öderse üyelik için bir kez daha başvurabilir. Bunun dışındakiler yeniden üyeliğe alınamazlar.

Üyelikleri hangi nedenle sona ererse ersin kimliği alınır.

Yıllık ödenti yükümlülüğünü yazılı uyarıya karşın otuz gün içinde yerine getirmeyenlerin üyeliği ilgili Şube Yönetim Kurulu kararıyla düşer ve durum Genel Merkeze bildirilerek kaydına işlenir.

GEÇİCİ MADDE: Şubeler Disiplin Kurullarını seçinceye kadar önceki Disiplin Yönetmeliğini uygularlar. Yüksek Disiplin Kurulu seçilinceye kadar görevi Onur Kurulu yerine getirir. Gelecek Olağan Kurultay’ın toplandığı gün önceki Disiplin Yönetmeliği tümüyle yürürlükten kalkar.

YÜRÜRLÜK GÜNÜ

MADDE 7. Bu Yönetmelik 16.07.1999 gününde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 8. Bu Yönetmeliği Şube Başkanlarıyla Genel Başkan yürütür.

Top