DEVLETİ BATMAKTAN KURTARACAK BİR REFORM BAŞLATACAĞIZ

“CHP iktidarında köklü bir kamu yönetimi reform programını ivedilikle hayata geçirecek. Devlette liyakat, kurumlarda özerklik ve saygınlık yeniden tesis edilecek. İsrafa, yolsuzluğa ve kayırmacılığa karşı cezai yaptırımları artıracak, bu suçlarda zamanaşımını kaldıracağız. Affetme, üstünü kapatma değil, üstüne gitme dönemini açacağız. İstisnai memurluk uygulamasını kaldıracağız. Üst düzey yöneticiler dışındaki tüm kamu görevlilerinin atamalarını merkezi sınavla gerçekleştireceğiz. Bütün yöneticilik kademeleri için yazılı sınav kazanma şartı getirecek, üst düzey kamu görevlerine yapılacak atamalarda, yöneticilik eğitimi almış olmayı ve deneyimi ön koşul yapacağız. Aile ve Eş durumundan bekleyen atamaları derhal yapacağız. Rotasyon adı altındaki sürgünlere son vereceğiz. Eşit işe eşit ücret ilkesi hakim olacak, emekli maaşları ve ikramiyelerinin belirlenmesinde kamu görevlilerine yapılan tüm ek ödemeleri hesaba katacağız.”

KURUMLAR ARASINDA İLETİŞİM GÜÇLENECEK

Kamunun tüm kademelerinde, kurum ve kuruluşlar arasında uyumu ve eşgüdümü sağlayacağız. Her kurumun ayrı veri açıklamasına son verecek, kamuda ortak veri tabanının oluşmasını sağlayacağız. Bürokrasiyi katı hiyerarşiden ve aşırı merkeziyetçilikten kurtaracağız. Yerel düzeyde hizmetlerin sunumunu mümkün olan en küçük birimler aracılığıyla vatandaşa en yakın noktada gerçekleştireceğiz. Devlet ve vatandaş ilişkisinde, vatandaşı merkeze alan bir yaklaşımı benimseyeceğiz. Buyrukçu ve yasakçı bir yönetim yerine, geniş katılım ve temsile dayanan, karar süreçlerine halkın bütününü dahil eden bir yönetim sistemi kuracağız. Teknolojinin sağladığı tüm olanaklardan yararlanarak, mümkün olan koşullarda doğrudan demokrasiyi hayata geçireceğiz. Geliştireceğimiz çağdaş uygulamalar ile devleti hantal yapısından kurtaracağız. E-devlet araçlarını etkin şekilde kullanacak, bu sayede vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine hızlı, düşük maliyetli ve kolay erişmesini sağlayacağız.

KAMU YÖNETİMİ REFORMUNU HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Merkezi ve yerel yönetimler arasındaki yetki ve sorumluluk paylaşımını yerelleşme esasına göre yeniden düzenleyeceğiz. Bakanlıkların taşra teşkilatlarının yetkilerini artıracak, uygulamaya dönük kararların yerel düzeyde alınmasına olanak tanıyacağız. Merkezi yönetimin yerel meclislerin kararlarına müdahalesini önleyecek yasal düzenlemeler yapacağız.

DEVLET ŞEFFAFLAŞACAK, TAKİP KOLAYLAŞACAK

Bilgi Edinme Kanunu’nu şeffaflığı artıracak şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Kamu İhale Yasası’nı AB standartları temelinde yeniden düzenleyeceğiz. Kamu alımlarını ve başta özelleştirmeler olmak üzere tüm ihale süreçlerini şeffaflaştıracak ve internet ortamından takibini sağlayacağız. Kamunun işleyişinde ticari sır kavramını daraltacağız. Devleti yönetenlerin güncel mal bildirimlerinin kamuoyunun bilgisine sunulmasını zorunlu kılacağız. Tüm kamu görevlilerinin yetkilerini açık bir şekilde tanımlayacağız. Kamu görevlilerini tanımlanan yetki alanlarında hesap verebilirlik ilkesi uyarınca sorumlu tutacağız. Bu doğrultuda kamu personelinin dokunulmazlıklarını kaldıracağız. Bilgi edinme ve etik kurullarında sivil toplum temsilcilerinin yüksek düzeyde temsil edilmesini sağlayacağız.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE TASARRUFTA ÇIĞIR AÇACAĞIZ

Tüm toplumu içerecek bir yolsuzlukla mücadele stratejisi geliştireceğiz. Rüşvet ve yolsuzluk suçlarında yargı süreçlerini hızlandıracak, cezaları artıracak, bu suçlarda zaman aşımını kaldıracağız. İtibar adı altında gerçekleştirilen tüm gereksiz harcamalara son vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı Sarayı, uçak, helikopter ve makam araçları, şaşalı kamu kurum binaları vb. ile siyasetçilere ve kamu görevlilerine sağlanan tüm lüks yaşantıya son vereceğiz. Sarayı üniversitelerin hizmetine açacak, yeni yazlık Saray’ı ise engelli vatandaşlarımızın tatil hakkı için kullandıracağız. Kamu bankaları üzerindeki siyasi baskıya ve kamu bankalarının kaynaklarının kayırmacı bir anlayışla kullanılmasına son vereceğiz. Halkbank’ı halkın ve esnafın bankası yapacağız, Ziraat Bankası’nı yeniden çiftçilerin bankası yapacağız.

DEVLET KURUMLARINA TARAFSIZLIK VE SAYGINLIK GELECEK

Yargı bağımsızlığını sağlayacak, yürütmenin ve bürokrasinin yargı denetiminden kaçmasına olanak tanıyan tüm istisnaları ortadan kaldıracağız. Tüm üst kurullara, kaybettikleri özerkliklerini yeniden kazandıracağız. Kamu Etik Kurulu’na ve tüm kamu etik komisyonlarına işlerlik kazandıracağız. Bu birimlerin danışmanlık, eğitim ve denetleme işlevlerini birlikte yürütmesini sağlayacağız. Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu’nun bütünüyle özerk olmasını sağlayacak, yaptırım yetkisini artıracağız. Rekabet Kurumu’nun işleyişine etkinlik kazandıracağız. SPK’nın yetkilerini artıracak, sermaye piyasalarında manipülasyon ortamının oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

KAMUDA LİYAKAT VE EHLİYET GERİ GELECEK

Kamu personelinin atamalarında iş tanımı doğrultusunda oluşturulmuş nesnel ölçütler ve temel yeterlilikleri referans alacağız. Kamu kurumlarında siyasi kadrolaşmaya ve kayırmacılığa asla izin vermeyeceğiz. Atama ve yükseltmelerde her türlü ayırımcılık ve öznel tercihe son vereceğiz. İstisnai memurluk uygulamasını kaldıracağız. Üst düzey yöneticiler dışındaki tüm kamu görevlilerinin atamalarını merkezi sınavla gerçekleştireceğiz. Yapacağımız yasal düzenleme ile görevde yükseltme ve unvan değişikliği için düzenli sınav yapılmasını sağlayacağız.

Aile birliğinin korunması ilkesini gözeterek tüm eş durumunda atama taleplerini en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Bütün yöneticilik kademeleri için yazılı sınav kazanma şartı getirecek, üst düzey kamu görevlerine yapılacak atamalarda, yöneticilik eğitimi almış olmayı ön koşul yapacağız.

GÜVENCELİ İSTİHDAM KAMUDA YAYGINLAŞACAK

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu sadeleştireceğiz. Yönetişim ilkesi doğrultusunda, devletin çalışanlarına güven duyduğu, özerklik tanıdığı, karar alma mekanizmalarına dahil ettiği bir personel yönetimi anlayışını etkin kılacağız. Kamu hizmetlerinin tam zamanlı, iş güvenceli, kadrolu işçi ve memurlar tarafından verilmesini sağlayacağız. Avrupa Sosyal Şartı’nda yer alan istisnalar dışında kamu görevlilerinin sendikal hak ve özgürlüklerinin önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Zorunlu rotasyon adı altında yapılan sürgünlerin önüne geçecek, geçmiş uygulamaların yarattığı mağduriyetleri gidereceğiz. Tüm kamu çalışanlarını kapsayacak bir sicil affı çıkaracağız. Ücretlerin, iş yeri ve ülke düzeyinde toplu sözleşmeler yoluyla belirlenmesinin önünü açacağız. Kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliklerini,ek ödeme ve gösterge farklılıklarını gidereceğiz. Emekli maaşları ve ikramiyelerinin belirlenmesinde kamu görevlilerine yapılan tüm ek ödemeleri hesaba katacağız. Kamu emeklilerimizin kimseye muhtaç olmadan rahat ve huzur içinde yaşamalarına olanak sağlayacağız.

Kazım ARSLAN
Denizli Milletvekili
ADD E. Genel Başkan Yardımcısı

Top