CUMHURBAŞKANLIĞI’NIN KARARI, TBMM’ ne SİYASİ BİR DARBEDİR YETKİ GASPIDIR!

Anayasa’mızın 90. maddesi “Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve
milletlerarası kuruluşlarla yapılacak antlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.”
“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun
hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine
başvurulamaz.” demektedir. Buna rağmen, TBMM’nde oy birliği ile kabul edilen ve
Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak 6284 sayılı yasada yer alan İstanbul Sözleşmesi,
yürürlüğe girişinden yedi yıl sonra; üstelik kadına şiddetin, kadın cinayetlerinin hızla arttığı
bir dönemde bir gece yarısı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kaldırıldı! Bu karar “Yok”
hükmündedir.
Bu karar; yetki gaspıdır, hukuksuzluktur!
Devlet, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez insan hakları temelli kadına yönelik
her türlü şiddetin önlenmesine dair uluslararası bir sözleşmeden “tek adam iradesi” ile
çıkarılmıştır.
Bu karar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Demokratik, Laik niteliklerine büyük bir
saldırıdır.
Bu karar, İktidarın kadına bakış açısının itiraf belgesidir.
Bu karar; Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş dünya ve hukukla bağlarının
koparılmasıdır. Kadına şiddetten, insan haklarının ihlalinden yana anlayışla
yönetildiğinin belgesidir. Kadına yönelik şiddet, açık-tartışmasız bir insan hakları ihlalidir.
Çağdışıdır.
Kadın-erkek eşitliği için büyük işlere imza atan Mustafa Kemal ATATÜRK’ün izinden
gidenler olarak, TBMM devre dışı bırakan, yok sayan “Tek Adam” yönetiminden, kadını
birey olarak görmeyen zihniyetin ülkeyi yönetiyor olmasından kaygılıyız.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Demokratik Parlamenter rejime geri dönmesi hayati önem
taşımaktadır.
Demokrasiye, Laikliğe ve kadınların kazanılmış haklarına sahip çıkmaya, geri adım
atmamaya, yasal ve yaşamsal eşitliğin hayata geçmesini sağlamak için mücadeleyi
sürdürmeye kararlıyız.
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Top