Cumhurbaşkanı Anayasa’nın 148. maddesi kapsamında “görev suçu” işlemektedir. Gereği yapılmalıdır.

Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesini “tartışılır” kılmak çabası boşa çıkmış, kendisi “tartışılır” hale gelmiştir.

Anayasamıza göre Devletin ve yürütmenin başı ve Anayasaya bağlılık yemini etmiş olan Cumhurbaşkanı aslında Anayasanın “uygulanmasını” gözetmek, “görev ve yetkilerini” de anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yerine getirmek zorundadır. (Madde 101, 103, 104)

Anayasamızın 138. maddesi açıktır; yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına “uymak” zorundadır. Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

Buna “uymamak” ve aynı madde gereğince mahkemelere ve hâkimlere emir, talimat vermek, genelge göndermek, tavsiye ve telkinde bulunmak; Anayasayı ihlal, dolayısıyla “görev suçu” oluşturmaktadır.

Aslında Cumhurbaşkanının yapmaya çalıştığı şey; Anayasa Mahkemesi kararlarını halk nazarında tartışmaya açarak ileride kendisini yargılayabilecek olan anayasal organı yıpratmak, onun vereceği kararlara “uymamanın” zeminini hazırlamaktır.

Bu durumu ısrarla sürdürmektedir.

Kısacası Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi’ne savaş açmıştır.

Anayasamızın 148 maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını “göreviyle ilgili suçlarından” dolayı yüce divanda yargılama görev ve yetkisine sahiptir.

Bu koşullarda Anayasamızın 148. maddesinin gereği yapılmalıdır.

 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

Top