Burs Yönergesi

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ BURS YÖNERGESİ

BÖLÜM 1

GENEL ESASLAR

AMAÇ

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından orta ve yüksek öğrenim öğrencilerine eğitimlerini sürdürebilmeleri için verilecek karşılıksız burs ile burs gelirinin kullanılacağı “eğitim” faaliyetlerinin esas ve koşullarını belirlemektir.

KAPSAM
Madde 2- Bu yönerge, yurt içindeki orta ve yüksek öğrenim kurumlarında okuyan veya bu kurumlara girme hakkını elde etmiş öğrencilere, Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından verilecek burs ile burs gelirinin kullanılacağı eğitim faaliyetlerini kapsar

DAYANAK
Madde 3- Bu yönerge, Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğü temel alınarak 5. maddesi (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Açıklık bulunmayan durumlarda Genel Yönetim Kurulu kararları gözetilir.

TANIMLAR
Madde 4- Bu yönergede adı geçen;

Dernek: Atatürkçü Düşünce Derneği’ni,

Tüzük: Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğü’nü,

GYK; Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim kurulunu,

Şube Yönetim Kurulu: Atatürkçü Düşünce Derneği Şubeleri Yönetim Kurulları’nı

Üye: Atatürkçü Düşünce Derneği Üyesi’ni

Genel Merkez Gençlik Kolu: Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Gençlik Kolu’nu

Gençlik Kolu: Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Gençlik Kolu’nu

Kol Sorumlusu; Kol çalışanları içinden seçilen kişiyi,

Öğrenci: Yurt içinde ortaöğretim kurumlarında okuyan, iki veya dört yıl süreli örgün eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören lisans ya da lisans üstü öğrencilerini,

Genel Merkez Burs Komisyonu: Doğrudan Genel Merkeze yapılacak burs başvurularını değerlendirecek komisyonunu kapsar.

Eğitim Faaliyetleri: Burs gelirlerinin toplandığı hesap dönemi toplamının %5’ini geçmemek üzere düzenlenecek eğitim faaliyetlerini kapsar.

BÖLÜM 2

ESAS HÜKÜMLER

BURS BAŞVURULARI:

Madde 5- Burstan yararlanmak isteyen öğrenciler, devam edecekleri okulun bulunduğu yerdeki ADD Şubesine veya Ankara için, Genel Merkeze başvuruda bulunurlar. Okulun bulunduğu yerde ADD şubesi yok ise, ya da şube olmakla birlikte o şube tarafından burs ödemesi yapılamadığının resmi yazı ile belgelenmesi halinde öğrenci, ailesinin ikamet ettiği yer şubesinden burs alabilir.

BAŞVURU ZAMANI:

Madde 6- Burs başvuruları; her yıl ;

  1. Ortaöğretim öğrencileri için 15 Ağustos-15 Eylül
  2. Yüksek Öğretim öğrencileri için 15 Eylül – 01 Ekim tarihleri arasında yapılır.

Başvurular 15 Ekim’e kadar sonuçlandırılır.

BURS TUTARI VE SAYISI:

Madde 7- Başvurular tamamlandıktan sonra mevcut burs bütçesine göre burs verilecek öğrenci sayısı ve tutarı GYK veya Şube Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir. Burs miktarı ve burs alacakların sayısı belirlenirken, yüksek burs tutarı yerine 100 TL’den az olmamak koşuluyla belirlenecek uygun miktarda daha fazla öğrenciye burs verilmesi esastır.

BURS ALABİLME KOŞULLARI:

Madde 8 – Burs almak için başvuran öğrencilerinin aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir:

a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı birey olmak,
c) Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olmak ya da Atatürkçü Düşünce Derneğinin en az bir üyesinin referansına sahip olmak,
d) Eğitim ihtiyaçlarının karşılanması açısından maddi desteğe ihtiyacı bulunmak,
e) Yurt içinde ortaöğretim kurumlarında okuyan veya iki veya dört yıl süreli örgün eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarında öğrenim görmek veya lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olmak,
f) Başarısını belgelemek,

Burs koşulları 9 ve 10. Madde uyarınca değerlendirilir.

DEĞERLENDİRME:
Madde 9- Burs Komisyonu aldığı başvuruları inceler, bursun bağlanması konusunda aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirme yapar:

(1) a) Babasının ve annesinin hayatta olup olmadığı,
b) Ailesinin gelir durumu,(Ailede birden fazla asgari ücretle çalışan aile bireyinin olmaması
c) Ailesinde okuyan kardeş sayısı,
d) Ailesinin oturduğu yer, ( semt-mal sahibi-kiracı )
e) Öğrencinin ara sınıflardaki not durumunu gösterir belge.
f) Dernek çalışmalarına olabilecek katılım ve katkısı,
g) Şube Gençlik Kolu bünyesinde aktif çalışan üyelerden burs başvurusu yapan varsa, Şube Yönetim Kurulu bu kişilere öncelik tanır.(Ek-1 Başvuru Formu)

(2) Yukarıdaki ölçütlere ve Madde 8’de belirtilen burs alabilme koşullarına göre yapılan değerlendirme sonunda burs verilmesi uygun görülen adaylar Burs Komisyonu tarafından görüşmeye çağrılır.

(3) Bu görüşmede, burs başvurusu yapan öğrenci (Ek-2)’de yer alan Anket Formunu da doldurur. Varsa şube gençlik kolu sorumlusu da görüşmeye katılır. En az iki yönetim kurulu üyesinin katılımıyla yapılan bu görüşme sonucunda varılan kanaat (Ek-3 Görüşme Tutanağı) imza altına alınır.

(4) Bu Tutanağın, sureti Genel Merkeze gönderilir. Genel Merkezin (onayının) şubeye bildirimi üzerine burs işlerlik kazanır. Şube, Yönetim Kurulu kararı ile burs ödemesine başlar.

BURS ALACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Madde 10- Burs almaya hak kazanan öğrencilerden; aşağıdaki belgeleri bir hafta içerisinde temin etmeleri istenir. Bunlar:
a) Kimlik Fotokopisi
b) Öğrenci Belgesi
c) İkametgâh Belgesi- Eğitim döneminde ailesinin yanında kalmıyorsa kaldığı yerin ikametgah belgesi, (yurtta kalıyorsa yurt kimliğinin fotokopisi, öğrenci evinde kalıyorsa evin bulunduğu yerin ikametgâh belgesi)

BURS ÖDEMESİ:

Madde 11- Genel Merkez veya Şubelerde açılacak ayrı bir banka hesabında burs havuzu oluşturulur. Bütün burs kazanımları bu havuza aktarılır. Ödemeler, saymanlık tarafından hazırlanan banka talimatı ile yapılır. Ödemelere Ekim ayı itibariyle başlanır. Burs süresi öğrencinin başarısına bağlı olarak 1 öğrenim yılıdır. Genel Merkez veya Şube yönetiminin alacağı kararla gün tespit edilerek ödenir.

BURS ALANLARIN DURUMUNUN İZLENMESİ:

Madde 12

Öğrencinin:

1) Her dönem sonunda not ortalamasının başarılı olması aranır.

2) Bursun gelecek yıl devamı için, öğrencinin derslerinde başarı gösterip sınıfını geçmesi ve bununla ilgili belgeyi Şube Yönetim Kuruluna sunması gerekir. (Yüksek öğrenim için önceki dönemlerden üç ve daha çok dersi kalan öğrenciler, sınıfını geçmemiş gibi değerlendirilir.)

3) Burs alanların durumunun izlenmesinden, yetiştirilmesinden ve yönlendirilmesinden Şube Yönetim Kurulu sorumludur. Varsa Şube Gençlik Kolu, burs alanların dernek etkinliklerine, Gençlik Kolu çalışmalarına katılımı hakkında Şube Yönetim Kurulu’nu her ay düzenli olarak bilgilendirir.

4) Şubeler yıl sonunda burslar hakkında hazırladıkları raporu Genel Merkez Genel Sekreterliğine bildirmek zorundadırlar.

5) Burs alan öğrencinin sosyal etkinlik becerilerini kazanmaları ve kişisel yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına aracı olması için dernek etkinliklerine ve Gençlik Kolu çalışmalarına katılması gereklidir. Burs alanların şube çalışmalarına katkılarının sağlanması, görev paylaşımlarına hazırlanmaları ve bu konularda bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri esastır. Buna dair katılım programları Genel Merkez Burs Komisyonu tarafından yetkili kurulların onayı alınarak yapılır.

BURSUN KESİLME ve BURS MİKTARININ ARTTIRILMASI HALLERİ:

Madde 13

A – Aşağıda belirtilen hallerin Şube Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmesi sonucunda burs alanlara yapılan ödeme durdurulur:
a) Dernek etkinliklerine, Şube Gençlik Kolu çalışmalarına geçerli (mazeret dışında) düzenli olarak katılım ve katkı sağlamayanların,
b) Derneğin kuruluş amacına, tüzüğüne aykırı hareket edilmesi veya okulundan verilen disiplin cezasının Şube Yönetim Kurulunca haklı gerekçelere dayandığı anlaşılanların,
c) Atatürk ilke ve devrimlerine aykırı yaşam tarzı içinde bulunanların,
d) maddede yer alan bilgilendirme belgelerinde ve başvuru formunda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların,
e) Devam etmekte olduğu sınıfta kalanların,
f) Kendisine burs bağlandıktan sonra, herhangi bir kurum/ kuruluşta sigortalı olarak maaş karşılığı çalışmaya başlayanların,
g) Okulundan mezun olanların bursu

Şube Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.

B – Maddenin A (a) bendinde yazılı dernek etkinliklerine ve Şube Gençlik Kolu çalışmalarına devamlı katılıp katkı sağladıkları belgelenen bursiyerlere bir veya iki aylık burs bedeli fazla ödeme yapılabilir.

BURS BİLGİ BANKASI:

Madde 14

Genel Merkez ve şubeler tarafından verilen burslar hakkında ayrıntılı bilgiler (bursiyer bilgileri, ödenen burs miktarı) Genel Merkez Burs Komisyonu ve Şube Başkanlıkları tarafından Genel merkez Genel Sekreterliğine bildirilir. Gelen bilgiler Genel Saymanlık bünyesinde oluşturulacak ADD Burs veri tabanında (Burs Bilgi Bankası) kayıt altına alınır. Burs bilgilerinin güncelliğini koruması esastır.

Ek Madde:

Burs geliri Genel Başkanın başkanlığında toplanan ilgili kurulların önerisi ve GYK’nın onayı ile eğitim faaliyetlerinde kullanılabilir.

Madde 15

Bu yönerge hükümleri; Genel Merkezde Genel Merkez Burs Komisyonu, Şubelere ise Şube Burs Komisyonu tarafından yürütülür.

BÖLÜM 3

SON HÜKÜMLER

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER :

Madde 16

Bu yönergede belirtilmeyen hususlar, Genel Yönetim Kurulu kararları ile belirlenir.

YÜRÜRLÜK

Madde 17

Bu yönerge, Genel Yönetim Kurulu’nun 21.08.2010 tarih ve 3 sayılı kararı ile kabul edilmiş,15.12.2010 tarih ve 6 sayılı kararı, 24.08.2013 tarih ve 16 sayılı kararı ve 22.03.2014 tarih ve 4 sayılı kararı ile düzeltmeler yapılarak işlerlik kazanmış olup ADD GYK’nın 11.7.2015 tarih ve 11 sayılı kararı ile yönergenin 1, 2, ve 14. Maddeleri değiştirilmiş, 1 ek madde eklenmiş, 28.08.2015 tarih ve 12 sayılı kararı ile de 4, 5, 6b, 11 ve 13. maddelerinde değişiklikler yapılmış ve bu tarihler itibariyle yürürlüğe girmiştir.

YÜRÜTME

Madde 18

Bu yönergenin kurallarını Genel Yönetim Kurulu yürütür.

Top