ANADOLU KALKINMA KUŞAKLARI İLE EKONOMİ BÜYÜYECEK

CHP olarak Anadolumuzun güçlenmesi ve fabrikalar ile donatılması, hem temel ihtiyaçlarımızın karşılanması hem de ithal ettiğimiz ara malların içeride üretilmesi, işsizliğin giderilmesi için Anadolu Kalkınma Kuşakları Projesi’ni mutlaka uygulayacağız.

Vatandaşımızın kaderini artık doğum yeri değil, doyduğu ve iş yaratabildiğimiz yer belirleyecek.Toplumsal kalkınmayı ve refahı ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Artık tıkanan bu düzeni değiştireceğiz, yeni bir üretim odaklı projeyi uygulamaya sokacağız. Anadolu’yu yeniden kalkındırmak için coğrafi olarak Beş Kalkınma Kuşağı’nı “Merkez Türkiye Projesi” çatısı altında eşzamanlı yaşama geçireceğiz. Bu projeler ile hem bölgelerarası eşitsizlikleri ortadan kaldıracak hem de Türkiye’nin küresel ekonomiyle bütünleşmesini sağlayacağız.

“Merkez Türkiye Projesi” içinde bütünleştirilmiş, her biri kendi bölgesinin karşılaştırmalı üstünlüklerini öne çıkaran 5 Kalkınma Kuşağı, ülkemizin sürdürülebilir büyümesine öncülük edecek.

“BEŞ KALKıNMA KUŞAĞI” ILE EKONOMI BÜYÜYECEK

1. Doğu Kuşağı: Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illeri kapsayacaktır. Bölgenin ağırlaşan işsizlik ve göç sorununu çözme hedefiyle istihdam odaklı projelerle çözeceğiz.

2. Güneş Kuşağı: İç Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerindeki illeri kapsayacaktır. Ankara’nın yanı sıra Konya, Sivas, Kayseri, Gaziantep, Hatay, Adana ve Mersin gibi sanayileşmekte olan illerimiz arasındaki iş birliğini, işbölümünü ve koordinasyonu artırarak, bölgesel bir dinamizm kazanmalarını sağlayacağız.

3. Karadeniz Kuşağı: Çekim merkezi, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerini kapsayacaktır. Bu stratejinin öncelikli hedefi, tarımsal ürünün değerinden satılması ve istihdamda sektörel çeşitliliğin sağlanması olacaktır. Fındık ve çay gibi stratejik ürünlerimizi daha çok ve daha ucuza, kaliteli ürettireceğiz, üreticinin de kazanmasını sağlayacağız.

4. Marmara Kuşağı: Bu kuşak, Marmara Bölgesi’ne ek olarak Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeybatısındaki illeri kapsayacaktır. Marmara Denizi’nin merkezinde olduğu farklı coğrafi ve iktisadi bölgelerin bütünleşmesini sağlayarak, hizmetler ve sınai sektörler etrafında çok merkezli bir iktisadi çember ortaya çıkarmayı hedefleyecektir.

5. Mavi Batı Kuşağı: Ege ile Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batı illerini kapsayacaktır. Turizm faaliyetlerinin ürettiği katma değerin artırılması ve sektörün bölgeye özgü tarımsal faaliyetlerle geleneksel sınai üretimi arasında bağlantı kurmasını sağlayacaktır. Yüksek teknolojiye dayalı sanayi üretiminin çekim merkezi, Mavi Batı Kuşağı olacaktır. Merkez Türkiye’nin kalbi, Doğu, Güneş ve Karadeniz Kuşağı olacaktır.

KALKINMA KUŞAKLARI SAYESİNDE İSTİHDAM ARTACAK, CARİ AÇIK AZALACAKTIR.

“Merkez Türkiye Projesi”ni oluşturan kalkınma kuşakları ile kalkınmada öncelikli bölgeleri, ülke ortalamasına ve diğer bölgeleri AB ortalamasına yaklaştırarak şu hedeflere ulaşacağız:

Bu projelerin temeli yatırım ve üretim odaklı, istihdam ve ihracat odaklı olacak. Kalkınmamızı bu ekonomik model üzerine oturtacağız.

İstihdam: Bölgesel kalkınma farklarının temel nedeni bölgelerarası istihdam oranlarındaki dengesizliktir. İstihdam yaratacak projeler geliştirerek bu dengesizliği azaltmak temel hedefimizdir. İstihdamda bölgelerarası ve gelir seviyesinde de yakınsamayı beraberinde getirecektir.

Ticaret hacmi: Kalkınma kuşakları, bölge içi ve bölgelerarası ticaret hacminin artmasını sağlayacaktır. Bölgesel ticaret hacminin büyümesi, kümeleşme eğiliminin güçlenmesini temin edecektir.

Yüksek Katma Değerli Üretim önceliğimiz olacak İstihdam ve ticaret büyüklüğü açısından avantajlı bölgelerin ortak sorunu, düşük katma değerli üretimdir. Bu bölge ve illerde temel hedefimiz, stratejik sektörlerde işletmeler arası bağı ve eşgüdümü yaratarak, yeni teknolojilerin kullanımı ve üretimini artırmak olacaktır.

7 Haziran 2015 seçiminden beri geliştirdiğimiz “Merkez Türkiye Projesi” ile Çin’den Avrupa’ya uzanan İpek Yolu’nun ortaya çıkaracağı fırsatları değerlendirerek, Türkiye’nin hem lojistik hem de mamul mal üretiminde avantaj yakalamasını sağlayacağız. Ülkenin lojistik avantajlarını ortaya çıkarmak üzere Karadeniz’i, Doğu ve İç Anadolu üzerinden Akdeniz’e bağlayan demir yolu hatları inşa edeceğiz. Marmara Bölgesi’nin etrafında bir ulaşım çemberi oluşturacağız.

DOĞU’NUN KALKINMASI İÇİN 400 KAMU ŞİRKETİ AÇACAĞIZ

Güneş Kuşağı kapsamındaki iller başta olmak üzere, Anadolu’nun sanayi üsleri arasındaki bağlantıları tahkim edecek ve taşıma kapasitesini artıracak bir ulaşım şebekesi kuracağız. Doğu Kuşağı kapsamındaki en büyük üç kentimize, özel endüstri bölgesi niteliğinde sanayi kompleksleri inşa edeceğiz. Doğu Kuşağı’nda kalkınmada öncelikli yörelerde 400 orta-ölçekli kamu işletmesi kuracağız.

TÜRKİYE TEKNOLOJİ VE LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK

“Merkez Türkiye Projesi” ile ülkemizi, Doğu Asya, Orta Doğu ve Avrupa’yı birbirine bağlayan bir teknoloji ve lojistik üssü haline getireceğiz. Demokratik planlama yoluyla gerçekleştireceğimiz bu yatırımlar,bölgesel kalkınma kuşaklarını, komşu ülkelerin ekonomileriyle de etkileşime sokacaktır. Bu sayede kalkınma kuşakları, bölgelerimizin üretim potansiyelini geliştirirken, komşu oldukları ülkelere dönük ihracatın artmasına da olanak sağlayacaktır.

Kazım ARSLAN
Denizli Milletvekili
ADD E. Genel Başkan Yardımcısı

Top