TOLGA AKGÜN: ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ ÖRGÜTSEL YAPILANMASI

2016 yılı boyunca Atatürkçü Düşünce Derneği’nin daha önceki yıllarda başlatılmış kurumsallaşması örgütsel yapılanması üzerinde çalışılmış, yapılan işlerin kapsamı geliştirilmiş ve genişletilmiştir.

Bilindiği gibi Atatürkçü Düşünce Derneğinin tüzel kişiliği Merkezdedir ve şubeler tüzel kişiliğe sahip değildir.  Yönetici kadrolar, demokratik kurallara göre yapılan seçimlerle işbaşına gelir.

Merkezde Genel Başkan, iki Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, üç Genel Sekreter Yardımcısı, bir Sayman, bir Sayman Yardımcısı görevli olarak bulunur.

Şubelerde görev dağlımı bu örgütlenme çerçevesinde yapılır.

Merkezdeki yapılanmada değişik alanlarda çalışmaları yürütmek üzere çeşitli kurullar oluşturulur.  Şimdiki şekliyle bu kurullar; İdari ve Mali Yapıyı Güçlendirme Kurulu, Eylem ve Etkinlikler Kurulu, Bilişim ve Sosyal Medya Kurulu, Kültür ve Sanat Kurulu, Burs Kurulu, Gençlik Kurulu, Sanayi-Teknoloji ve Çevre Kurulu, Web Kurulu, Yayın Kurulu, Eğitim ve Kişisel Gelişim Kurulu, Dış İlişkiler Kurulu, Toplumsal Konuları Araştırma-İzleme Kurulu, Hukuk ve Siyaset Kurulu, Bilim ve Danışma Kurulu olarak örgütlenmiştir.

Derneğimizin çalışmalarını düzenli sürdürebilmesi şubelerle eşgüdüm çerçevesinde çalışmayı gerektirdiğinden, şubelerin de aynı yapılanmayı sağlamaları beklenir.

Öte yandan, Merkezde, Merkez’i ve şube yönetimlerini, üyeleri ve etkinlikleri kapsayan bir bilgi bankası oluşturulmuş ve aynı içerikte güncelleme çalışmaları başlatılmıştır.  Bu çalışmalar özenle sürdürülmektedir.

Bilgi Bankası’nda üyenin adı, soyadı, doğum tarihi, ikameti, T.C. kimlik numarası, telefon numarası e-posta adresi, çalışan kimselerin meslek durumları,  öğrenciler için okulu, bölümü, sınıfı tespit edilerek kayda alınmaktadır.  Halen sürmekte olan tespit çalışmaları sonunda Bilgi Bankasındaki kayıtlar da güncellenmiş olacaktır.

Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu burs yönergemize uyum sağlanması için şubelerimizden bursiyerlerine ilişkin bilgileri de aynı yöntemle saptayarak yukarıdaki noktaları içeren çizelgelerin hazırlanarak Merkeze bildirmelerini beklemektedir.

Derneğimizin mali yapısını güçlendirmek için kurulmuş olan Atatürkçü Düşünce Derneği İktisadi İşletmesi önceki yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da Merkezde ve Şubelerde mali yapısını daha verimli hale getirme çabalarını sürdürmüştür. İktisadi İşletmemiz,  şube işletmelerinin de verimli katkılarıyla günden güne güç kazanmaktadır.  Şubelerimizin çalışmalarını 2017 yılında da aynı özenle sürdürmeleri beklenmektedir.

Aidat ve bağışların daha verimli bir şekilde toplanması için Mobil Aidat ve Bağış sisteme geçilmiştir.  Aynı sistem 2017 yılında da sürdürülecektir.

Gençlik örgütlenmesinin iyi bir şekilde yapılanması için 2017 yılında yukarıda değinilen bilgileri temel alan Gençlik Yönergesi’nin çıkarılması ve şubelerle eşgüdüm sağlanarak uygulanması planlanmıştır.

Derneğimiz 2017 yılında yeniden çıkarılan eşgüdüm yönergesiyle saptanacak planlamanın daha verimli olabilmesi için şube eşgüdüm başkanlıklarıyla birlikte yapılacak olan bölge eşgüdüm toplantılarını daha yararlı kılacak çalıştaylar düzenleyecektir.

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin sahip olduğu ileri teknoloji olanaklarıyla tüm şubeler bilgisayar sistemine sahiptir.  Bu bağlamda Derneğin örgütsel yapılanmasında bütün şubelerimizin eksiksiz olarak bilgi işlem ağını tamamlanması gerekmektedir.  Bu surette bilgi akışı ve kurumsal yapılaşma daha etkin hale gelecektir.  Örgütsel yapılanmamızın düzeni için şubelerimizin kendi yapılarını tekrar gözden geçirmeleri, aktif olmayan temsilcilikler ve şubeleri aktif, dolayısıyla başarılı hale getirilmesi için bu çalışmalara katılmaları beklenmektedir.  Katılımı sağlanamayan birimlerin faaliyetlerine 2017 yılında son verilmelidir.

2016 yılında Merkezin saymanlık sistemi içerisindeki muhasebe uygulaması çok düzenli bir hale getirilmiştir. Bütün şubelerimizin mali yapıları anında sistemimizde görülmektedir. Ne var ki şubelerimizin çoğunun mali yapılarının yetersiz olduğu ve yapılan mali faaliyetlerde kayıt dışı yapılanmanın çok fazla olduğu saptanmıştır.  Örgütsel yapımızın daha güçlenmesi için 2017 yılında bütün şubelerimizin mali konularının kontrol ve kayıt içine alınması çalışmalarını neticelendirmeleri gerekmektedir. Unutmamak gerekir ki Şubelerimiz yalnız bağış ve aidat makbuzuyla kuvvetli bir mali yapı sağlayamaz; mali yapısı güçlü olan şubeler güçlü altyapıya sahip olduklarında Genel Merkez de güçlü olur.

Belirtilen hususlara şubelerin uyumu; ayrıca Merkez kurullarında ve şubelerde yaptırımların daha sıkı izlenmesinin sağlanması; bunların ortak gayretlerimizle yaptırım kazanması Atatürkçü Düşünce Derneğini daha iyi bir kurumsal yapıya kavuşturacak,  daha etkin, saygın ve yararlı hale getirecektir.  Belirtilen plan ve program doğrultusunda Derneğimiz,   kuruluş gerekçesi olan Atatürk İlkeleri ve Türk Devriminin yurt içinde ve dışında daha iyi anlaşılmasını ve genç kuşaklara aktarılması yönünde çalışmalarını sürdürecektir.

 

Tolga AKGÜN

Atatürkçü Düşünce Derneği

Genel Başkan Yardımcısı