As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENÇLİK KURUL ve KOLLARI YÖNERGESİ

YÖNERGELER

AMAÇ:

Madde 1

ADD Gençlik Kurulu’nun kurulma amacı; tüm kişi hak ve özgürlüklerinin, sosyal hukuk devletinin ve çoğulcu demokrasinin, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünün, Atatatürk devrim ve ilkelerinin, Atatürkçü düşüncenin gençlere öğretilmesi, benimsetilmesi ve sevdirilmesini sağlamak, ADD gençleri ve halkın bu konulardaki eğitimi konusunda çalışmalar yapmak, sosyal, bilimsel, kültürel ve spor alanlarında gençler için etkinlikler düzenlemek,   Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen eğitim çalışmaları başta olmak üzere, seminer, toplantı, çalıştay ve diğer etkinliklere üyelerinin ve üye olmayan Atatrükçü gençliğin katılımını  katılmak, üniversiterler ile ilişkileri güçlendirmek, üniversitelerde kurulu bulunan Atatürkçü klüp ve oluşumlar ile ilişki ve iletişim kurmak, gençlerin Atatürkçü Düşünce Derneği çalışmalarında etkin görev almalarını sağlamak üzere çalışma yapmak, gençlerin önceliklerinin belirlenmesi, yaşadıkları sorunların belirlenmesi gibi konularda çalışmalar yapmak, geçlik konuları ile ilgili seminer, panel, konferans, çalıştay düzenlemek üzere GYK’ya öneri sunmak, bu konularda düzenlenen etkinliklere GYK’da karar verilmek üzere katılımcı önermek ve çalışma alanları ile ilgili düzenli olarak raporlar hazırlayarak topluma sağlıklı bilgi sunmak üzere GYK sunmak.

 

KAPSAM:

Madde 2

Bu Yönerge; ADD Tüzüğünün 18/ 3 ve 21. Maddeleri uyarınca; ADD nin gençler ve gençlik alanında etkili olarak görüş oluşturması, bu görüşün üniversiteler, siyasi partiler, sendikalar, kitle örgütleri, meslek örgütleri, kulüpler, topluluklar, dernekler ve kamuoyu ile paylaşılması amacıyla, ADD Gençlik Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

TANIMLAR ve KISALTMALAR:

Madde 3

Bu Yönergede geçen,

ADD : Atatürkçü Düşünce Derneği’ni

Genel Başkan : Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı’nı

GS : Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Sekreteri’ni

GYK : Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu’nu 

Gençlik Kurulu : Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kurulu’nu

Gençlik Kurulu Üyeleri : Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kurulu’nu oluşturan 

 Üyeleri

Gençlik Kurulu Başkanı : Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kurulu Başkanı’nı

 

Gençlik Kurulu Başkan Yardımcıları : Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kurulu Başkan 

   Yardımcılarını

Gençlik Kurulu Yazmanı : Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kurulu Yazmanını

Sorumlu Üye : ADD Genel Merkez Gençlik Kurulu Sorumlu GYK 

 Üyesini

Gençlik Kolu : Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Gençlik Kolunu

 

1 . BÖLÜM 

ADD GENEL MERKEZ GENÇLİK KURULU

KURULUŞU:

Madde 4

Gençlik Kurulu, GYK kararı ile kurulur, Gençlik Kurulu aşağıda yapılan düzenlemelere göre; seçim, atama ve doğal üyelerden oluşur, ADD Tüzüğü gereği Genel Başkan’a bağlı olarak çalışır.

 

ÇALIŞMA İLKELERİ:

Madde 5

Gençlik Kurulu, demokratik, laik sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, bireylerin yasalar önünde eşitliğini, kişisel özgürlüklerini, Atatürk devrim ve ilkelerini dikkate alarak, gençler ve gençlik alanında ADD Tüzük, Yönetmelik ve Yönergesine uygun olarak çalışma yapar.  

 

GÖREVLERİ:

Madde 6

Atatürkçü Düşünce’nin gençler arasında tanıtılıp benimsetilmesi amacıyla;

6.1 Okullu gençlerin yaşadığı eğitim ve diğer sosyal sorunların tespiti konusunda çalışma yapmak, tespit edilen sorunlar ile çözüm önerilerini rapor halinde GYK’ya ve Genel Başkan’a sunmak, 

6.2 İşsiz gençlerin yaşadığı sosyal ve ekonomik sorunların tespiti konusunda çalışma yapmak, tespit edilen sorunlar ile çözüm önerilerini rapor halinde GYK’ya ve Genel Başkan’a sunmak, 

6.3  Gençlere yönelik yılda en az bir kez seminer, yılda en az iki kez çalıştay, açık oturumlar yapılması konusunda çalışma yaparak GYK ve Genel Başkan’a öneri sunmak, 

6.4 Eğitim Kurulu tarafından düzenlenen etkinliklere katılmak, etkinliklere konuşmacı önermek, Atatürkçü Düşünce Okullarının eğitimine eksiksiz katılım sağlamak,  

6.5 Gençlere yönelik düzenlenen etkinlikleri takip ederek, GYK ve Genel Başkan’a raporlamak, 

6.6 Gençlik ile ilgili yaşanan sosyal ve politik çarpıklıkları tespit ederek, kamuoyunu bilgilendirmek üzere GYK’ya öneri sunmak, acil konularda ise GS’ye öneri sunmak, 

6.7  Örgüt içi düzenlenen seminerlere aktif katılım sağlamak, 

6.8  ADD Web’te yayınlanmak üzere  çalışmalar yapmak, yapılan ve yapılacak çalışmaların web te yer alması için Genel Başkan ve GS’ye bilgi vermek,

6.9. Uluslararası platformda gençlik alanında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri izleyerek, bunlarla ilgili ülkemizde de çalışmalarda bulunmak, 

6.10 ADD Genel Merkezi’ne ulaşan gençlik konuları ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yaparak GS’ye görüş bildirmek,  

6.11 Üniversiteler,TBMM, siyasi partiler, sendikalar, kitle örgütleri, meslek örgütleri, kulüpler, dernekler, vakıflar ve topluluklar ile iletişim ve işbirliği yaparak gençlik alanında çalışmalar yapmak, 

6.12 Gündem ile ilgili gençler arasında gerektiğinde anket yaparak veya yaptırarak elde edilen sonuçları GYK’ya sunmak, 

6.13 Gençleri ilgilendiren konularda oluşturulan ADD görüşlerini,   siyasi parti ve diğer örgütlerle paylaşmak ve bu konuda etkili çalışma yapmak, 

6.14 Gençler ve gençlik  ile ilgili gündemi takip etmek, gündem ile ilgili görüş oluşturarak GYK’ya ve Genel Başkan’a sunmak, 

6.15 Gençler ve gençlik  ile ilgili gündem yaratacak çalışmalar yaparak hazırlanan önerileri, GYK’ya ve Genel Başkan’a sunmak,

6.16 Türk gençliğini Atatürkçü düşünce ışığı altında bir araya getirmek üzere çalışmalar yaparak, şube gençlik kollarının üye sayısını artırmak,

6.17 Atatrükçü Düşünce Derneği şubelerindeki gençlerin hem şube hemde genel merkez çalışmalarına etkin katılımını sağlamak, bu gençlere yönelik sosyal etkinlikler planlamak, planlanan etkinliklerin uygulanması için GYK’ya öneri sunmak,

6.18 Çalışma alanları ile ilgili seminer, panel, konferans, yarışma düzenlemek, çalıştaylar yapmak, bu konularda yapılacak etkinliklere katılmak,

6.19 Konularında çalışma yapmak üzere üyeleri arasında alt kurullar oluşturmak, 

6.20 GYK ve Genel Başkan tarafından Gençlik Kurulu’nun çalışma alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

İŞLEYİŞİ; 

Madde 7

7.1 Gençlik Kurulu toplantılarını Gençlik Kurulu Başkanı’nın başkanlığında, Kurul Başkanın yokluğunda ise görevli Sorumlu GYK üyesinin başkanlığında yapar. 

7.2 Uluslararası, ulusal, bölgesel veya il düzeyinde yapılacak tüm gençlik çalışmalarında, Gençlik Kurulu'nun önerileri alınır, karar  GYK tarafından verilir.

7.3 Gençlik Kurulu, çalışmaları sonucunda hazırlayacağı raporları, GYK’da görüşülmek üzere Sorumlu GYK üyesi aracılığıyla GS’ye teslim eder.

7.4 Gençlik Kurulu, ADD GYK veya Genel Başkan tarafından görüş oluşturulması talep edilen konular hakkında; gerekir ise kurul üyeleri arasından belirlenecek üyelerden oluşturulacak alt kurullar aracılığı ile  görüş oluşturarak, hazırlayacağı raporu GYK’ya sunulmak üzere GS’ye teslim eder.

7.5 Gençlik Kurulu, Şube Gençlik Kolları ile birlikte, ADD GYK ve Şube Yönetimi gözetiminde ADD şubeleri nezdinde  toplantı, seminer, paneller ve çalıştayları düzenler.

7.6 Gençlik Kurulu, gençlik ile ilgili önemli gelişmeler konusunda şube başkanlıklarının yazılı görüşlerinin alınmasını GS’den  talep eder. Gelen görüşleri düzenleyip kendi görüşleriyle birlikte rapor olarak GYK’ya sunar.

 

 

YAPISI

Madde 8

8.1  Gençlik Kurulu, 18 – 25 yaş arasındaki üye gençlerden Genel Başkan’ın Sorumlu GYK üyesi ile birlikte temayül yoklaması yaparak, Genel Merkezde yürütülecek çalışmalara düzenli katılımı ve temsilide nazara alarak önereceği 10 kişinin GYK tarafından atanması, Gençlik Meclisi tarafından seçilen 10 kişinin GYK tarafından atanması ve  GYK tarafından 1 Sorumlu GYK üyesinin görevlendirilmesi ile GYK görev süresi kadar süre için oluşturulur. Genel başkan Tüzük gereği Gençlik Kurulu’nun doğal başkanıdır.GYK bu sayıyı artırmaya veya azaltmaya yetkilidir. Gençlik Kurulu, GYK seçiminden sonra 60 gün içerisinde oluşturulur.

8.2  ADD GYK, Genel Başkanın önerdiği bir GYK üyesini Gençlik Kurulu Sorumlu üyesi olarak belirler. 

8.3  Gençlik Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Toplantı yeter sayısı 11 dir, karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Bunun dışında, Genel Başkan’ın, Gençlik Kurulu Başkanı’nın veya Sorumlu GYK üyesinin istemi ile gündemi daha önceden belirlenmiş olarak toplantı yapabilir. Toplantıya çağrı, gündem içermek koşuluyla, telefon, faks, ADD Web’te ilan, elektronik posta ve her türlü iletişim aracı ile yapılabilir.

8.4  Gençlik Kurulu tarafından kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın, yılda üç kez toplantıya katılmayan Gençlik Kurulu üyesi ile ilgili tutulan tutanaklar üyeliği düşürülmek üzere ADD GYK’da görüşülmesi için GS’e sunulur.

8.5 Gençlik Kurulu, gerektiğinde seminer, panel, konferans ve diğer etkinlikleri,  ilgili diğer kurullar ile birlikte de düzenleyebilir. 

8.6 Gençlik Kurulu, yaptığı çalışmaları gerektiğinde ADD Webte yayınlanmak üzere ADD Web Kuruluna sunar. 

8.7 Gençlik Kurulu, davetli olduğu, seminer, sempozyum, panel vb  toplantı ve davetlere Gençlik Kurulu adına katılacak üye önerilerini Genel Başkan’a sunar. 

8.8 Gençlik Kurulu, görev alan üyelerin görevlerini her aşamada izlemek ve desteklemekle 

görevlidir.

8.9 Gençlik Kurulu, gerektiğinde alt kurullar oluşturabilir ve bu alt kurullar arasında görev

dağılımını yapar. 

8.10 Gençlik Kurulu, üyeleri arasında eşitlik ve adil dağılım ilkesi gereğince

görevlendirme yapar. 

8.11 GYK toplantılarında, Gençlik Kurulu’nu Sorumlu GYK üyesi temsil eder ve kurul adına

GYK’yı bilgilendirir.

8.12 Gençlik Kurulu Sekreteryasını yürütmek üzere, Genel Sekreter tarafından Genel 

Merkez’de bir personele görev verilir. 

 

YÖNETİMİ

Madde 9 

9.1 Gençlik Kurulu Başkanı : Gençlik Kurulu başkanı gençlik kurulu üyeleri arasından seçilir, görev süresi ADD Genel Yönetim Kurulu görev süresi sona erdiğinde sona erer. Gençlik Kurulu Başkanı;  toplantılara başkanlık etmek, gelen işleri Gençlik Kurulu’nın bilgisine sunmak, Gençlik Kurulu’nca yapılacak görevlendirmelerin koordinasyonunu sağlamak, yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan etkinlikler ile ilgili Genel Başkan’ı ve GYK’yı bilgilendirmek, etkinlik planını Genel Başkan ile GYK’ya sunmak, Gençlik Kurulu’nun  olağan işlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, GYK tarafından alınan kararları Gençlik Kurulu’na aktarmakla görevlidir.

9.2 Gençlik Kurulu Başkan Yardımcıları : Gençlik Kurulu kendi arasından 4 başkan yardımcısını seçimle belirler ve GYK’ya önerir, atamaları GYK tarafından yapılır. Görev süreleri atanmalarını müteakip 6 aydır. Aynı dönem içerisinde tekrar başkan yardımcılığı ve yazmanlık görevi alamazlar. Görev sürelerinin sona ermesini müteakip aynı yöntemle 6 ay süre ile yeni başkan yardımcıları belirlenir. Gençlik Kurulu Başkan Yardımcıları, görevlendirmelere ilişkin koordinasyonun sağlanmasında Başkan’a yardımcı olmak, Gençlik Kurulu’nun  faaliyetlerinin gereği gibi yapılmasını sağlamak konusunda Başkan’a yardımcı olmak, Gençlik Kurulu’nun  tanıtımı için yapılacak iş ve işlemleri yürütmek ve bütün bu konularda Gençlik Kurulu üyelerini bilgilendirmekle görevlidir.

9.3 Gençlik Kurulu Yazmanı : Gençlik Kurulu kendi arasından bir yazmanı seçimle belirler ve GYK’ya önerir, ataması GYK tarafından yapılır. Görev süresi atanmasını  müteakip 1 yıldır. Aynı dönem içerisinde tekrar yazmanlık görevi alamazlar. Görev süresinin sonaermesini  müteakip aynı yöntemle 6 ay süre ile yeni yazman belirlenir. Yazman, Gençlik Kurulu dosyalarını düzenlemek, toplantı hazırlığı yapmak, Başkan tarafından önerilen gündemi hazırlamak ve üyelere zamanında ulaşmasını sağlamak, toplantı tutanağı oluşturmak;  ADD Genel Merkezi  ile yapılan yazışmaları arşivleyerek saklamak, karar defterini tutmak ve imzalatmak, hazirun cetveli, ve devam çizelgeleri tutmak, talep, şikayet ve önerileri kayıt altına alıp Gençlik Kurulu’na sunmakla görevlidir.

9.4 Gençlik Kurulu Saymanı : Gençlik Kurulu kendi arasından bir saymanı seçimle belirler ve GYK’ya önerir, ataması GYK tarafından yapılır. Görev süresi atanmasını  müteakip 6 aydır. Aynı dönem içerisinde tekrar saymanlık görevi alamazlar. Görev süresinin sona ermesini  müteakip aynı yöntemle 6 ay süre ile yeni sayman belirlenir. Sayman, Gençlik Kurulunun ADD GYK tarafından kabul edilen faaliyetlerinin ve ADD GYK tarafından verilen görevlerin mali tablosunu çıkartarak ADD Saymanına teslim eder, kurul faaliyetlerinin gerçekleşmesi için ADD Saymanına yardımcı olur. 

9.5 Başkan, başkan yardımcıları, yazman ve sayman için Seçim Usulü; Seçimli toplantı Gençlik Kurulu üye tam sayısının 2/3 (üçte ikisi) ile yapılır. Kararlar katılan üyelerin 2/3 (üçte ikisi) ile alınır.

 

GENÇLİK KURULU SORUMLU GYK ÜYESİ

Madde 10

10.1 ADD GYK, ADD GYK ile  Gençlik Kurulu arasındaki ilişkiden sorumlu olmak üzere Genel Başkan'ın önerisi ile bir GYK üyesini sorumlu üye olarak belirler.  Sorumlu GYK üyesi aynı zamanda Gençlik Kurulu üyesi olarak görev yapar. Sorumlu GYK üyesi; ADD GYK üyelik görevi sonuna kadar süre için atanır, GYK görev süresini kısaltmaya ve uzatmaya yetkilidir. 

II BÖLÜM

GENÇLİK MECLİSİ

Madde 11 

11.1 Şube Gençlik kolu başkanları Gençlik Meclisinin doğal üyesidir.

11.2 ADD Genel Başkanı ile Genel Merkez Gençlik Kurulu üyeleri Gençlik Meclisinin doğal üyesidir.

11.3 Şube Gençlik Kolları, üye sayısı 20’ye kadar olanlar ayrıca  bir delege, 21 -40 arasında üyesi olanlar 2 delege olmak üzere 41 ve üzerinde üyesi olanlar ise her 20 üye için ilave bir delege ile Gençlik Meclisinde temsil edilirler.

11.4 Gençlik Kurulu, yılda en az bir kez Gençlik Meclisi’ni toplar. Gençlik Meclisi’nin toplantı yeri, tarihi ve gündemi Gençlik Kurulu tarafından hazırlanarak GYK’da görüşülmek üzere GS’e teslim edilir. GYK gündem ve tarih konusunda karar verir. Gençlik Meclisi toplantısında alınan tavsiye kararları, GYK’da görüşülmek üzere GS’e teslim edilir. Toplantıya çağrı, gündem içermek koşuluyla, telefon, faks, ADD Web’te ilan,elektronik posta ve her türlü iletişim aracı ile yapılabilir.

11.5 Gündemde olmayan bir konunun gündeme alınabilmesi için, toplantıya katılan üyelerin beşte biri oranında imza gereklidir. Genel Başkan için bu oran uygulanmaz. Ek gündem istemleri toplantıya katılanlar tarafından oylanır. 

11.6 Gençlik Meclisi toplantısına, katılan üyeler hazirun cetvelini imzalayarak kendilerine verilecek yaka kartları ile salonda kendilerine ayrılan bölümde görüşme ve oylamaya katılırlar. Vekaleten oy kullanılamaz. 

11.7 Gençlik Meclisi toplantı açılışını Genel Başkan, Sorumlu GYK üyesi ve Gençlik Kurulu Başkanı yapar.

11.8 Gençlik Meclisi, Sorumlu GYK üyesinin başkanlığında, meclis üyelerinin seçeceği bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan divan kurulunca yönetilir.

11.9 Gençlik Meclisi, Gençlik Kurulu’nda görev alacak 10 üyeyi kendi üyeleri arasından seçimle belirler. 

11.10 Gençlik Meclisi üye tam sayısının 2/3 (üçte ikisi) ile toplanır. Kararlar katılan üyelerin 2/3 (üçte ikisi) ile alınır. Seçimli toplantılarda da bu oran aranır.

 

III. BÖLÜM

BAŞKANLAR KURULU:

Madde 12

12.1 Başkanlar Kurulu; Genel Başkan, Gençlik Kurulu üyeleri ve Şube Gençlik Kolu Başkanlarından oluşur. Gençlik Kurulu veya Genel Başkan gerekli ve  acil gördüğü durumlarda şube gençlik kolları başkanlarını toplantıya çağırabilir. Toplantıya çağrı, gündem içermek koşuluyla, telefon, faks, ADD Web’te ilan,elektronik posta ve her türlü iletişim aracı ile yapılabilir. 

12.2 Başkanlar Kurulu, toplantı gündemi ile ilgili konularda katılanların oy çokluğu ile karar alır. Gündemde olmayan bir konunun gündeme alınabilmesi için toplantıya katılanların beşte biri oranında imza gereklidir. Genel Başkan için bu oran uygulanmaz. Ek gündem istemleri toplantıya katılanlar tarafından oylanır, oylamada katılanların oy çokluğu aranır. Gündem ile ilgili alınan tavsiye kararlar GYK da görüşülmek üzere GS’e teslim edilir. 

12.3 Toplantıya katılanlar hazirun cetvelini imzalayarak kendilerine verilecek yaka kartları ile salonda kendilerine ayrılan bölümde görüşme ve oylamaya katılırlar. Vekaleten oy kullanılamaz, izleyiciler oy kullanamaz. Kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır.

12.4 Başkanlar Kurulu’na, Genel Başkan,  yokluğunda Gençlik Kurulu Başkanı veya  Sorumlu GYK üyesi başkanlık eder. 

 

GENÇLİK KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ:

Madde 13

13.1  Gençlik Kurulu'nun görevleri ve etkinlik konularına uygun şekilde hareket etmek 

13.2 Gençlik Kurulu toplantılarına katılmak  

13.3 Görevlendirmelerin sonucunda tutanak ve rapor tanzim ederek en kısa sürede sorumlu GYK üyelerinden birine teslim etmek

13.4 Oluşturulan alt kurullarda görev almak.

13.5 GYK’nın vereceği görevleri yerine getirmek

 

IV BÖLÜM

ŞUBE GENÇLİK KOLLARI

Madde 14

Şube Gençlik Kolu, Şube Yönetim Kurulu kararı ile kurulur, Şube Başkanı gözetiminde Gençlik Kuruluna bağlı olarak çalışır.

 

ÇALIŞMA İLKELERİ:

Madde 15

Şube Gençlik Kolları, demokratik, laik sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, bireylerin yasalar önünde eşitliğini, kişisel özgürlüklerini, Atatürk devrim ve ilkelerini dikkate alarak, gençler ve gençlik alanında ADD Tüzük, Yönetmelik ve Yönergesine uygun olarak çalışma yapar.  

 

GÖREVLERİ:

Madde 16

Atatürkçü Düşünce’nin gençler arasında tanıtılıp benimsetilmesi amacıyla;

16.1 Okullu gençlerin yaşadığı eğitim ve diğer sosyal sorunların tespiti konusunda çalışma yapmak, tespit edilen sorunlar ile çözüm önerilerini rapor halinde Şube Yönetim Kurulu’na, Şube Başkanı’na ve Gençlik Kurulu Başkanı’na sunmak, 

16.2 İşsiz gençlerin yaşadığı sosyal ve ekonomik sorunların tespiti konusunda çalışma yapmak, tespit edilen sorunlar ile çözüm önerilerini rapor halinde Şube Yönetim Kurulu’na, Şube Başkanı’na ve Gençlik Kurulu Başkanı’na sunmak, 

16.3  Gençlere yönelik seminer, çalıştay, açıkoturum yapılması konusunda çalışma yaparak Şube Yönetim Kurulu’na, Şube Başkanı’na ve Gençlik Kurulu Başkanı’na  öneri sunmak, 

16.4 Şube tarafından  düzenlenen etkinliklere katılmak, etkinliklere konuşmacı önermek, 

16.5 Gençlere yönelik düzenlenen etkinlikleri takip ederek, Şube Yönetim Kurulu’na, Şube Başkanı’na  ve Gençlik Kurulu Başkanı’na raporlamak, 

16.6 Gençlik ile ilgili yaşanan sosyal ve politik çarpıklıkları tespit ederek, kamuoyunu bilgilendirmek üzere Şube Yönetim Kurulu’na öneri sunmak, 

16.7  Örgüt içi düzenlenen seminerlere aktif katılım sağlamak, 

16.8  ADD Web’te yayınlanmak üzere  çalışmalar yapmak, yapılan ve yapılacak çalışmaların web te yer alması için Şube Başkanı’na ve Gençlik Kurulu Başkanı’na bilgi vermek,

16.9. Uluslararası platformda gençlik alanında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri izleyerek, bunlarla ilgili ülkemizde de çalışmalarda bulunmak, 

16.10 Şube Merkezine ulaşan gençlik konuları ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yaparak Şube Başkanı’na  görüş bildirmek,  

16.11 Üniversiteler,TBMM, siyasi partiler, sendikalar, kitle örgütleri, meslek örgütleri, kulüpler, dernekler, vakıflar ve topluluklar ile iletişim ve işbirliği yaparak gençlik alanında çalışmalar yapmak, 

16.12 Gündem ile ilgili gençler arasında gerektiğinde anket yaparak veya yaptırarak elde edilen sonuçları Şube Yönetim Kurulu’na, Şube Başkanı’na ve Gençlik Kurulu Başkanı’na sunmak, 

16.13 Gençleri ilgilendiren konularda oluşturulan ADD görüşlerini,   siyasi parti ve diğer örgütlerle paylaşmak ve bu konuda etkili çalışma yapmak, 

16.14 Gençler ve gençlik  ile ilgili gündemi takip etmek, gündem ile ilgili görüş oluşturarak Şube Yönetim Kurulu’na ve Şube Başkanı’na sunmak, 

16.15 Gençler ve gençlik  ile ilgili gündem yaratacak çalışmalar yapmak, Şube Yönetim Kurulu’na, Şube Başkanı’na ve Gençlik Kurulu Başkanı’na sunmak 

16.16 Türk gençliğini Atatürkçü düşünce ışığı altında bir araya getirmek üzere çalışmalar yaparak, kurulun üye sayısını artırmak,

16.17 Atatürkçü Düşünce Derneği şubelerindeki gençlerin hem şube hemde genel merkez çalışmalarına etkin katılımını sağlamak, bu gençlere yönelik sosyal etkinlikler planlamak, planlanan etkinliklerin uygulanması için Şube Yönetim Kurulu’na, Şube Başkanı’na ve Gençlik Kurulu Başkanı’na öneri sunmak,

16.18 Çalışma alanları ile ilgili seminer, panel, konferans, yarışma düzenlemek, çalıştaylar yapmak, bu konularda yapılacak etkinliklere katılmak,

16.19 Konularında çalışma yapmak üzere üyeleri arasında alt kurullar oluşturmak, 

16.20 Şube Yönetim Kurulu ve Şube Başkanı tarafından Şube Gençlik Kol’unun çalışma alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yerine getirmek.

16.21 ADD Genel Merkez Gençlik Kurulu tarafından düzenlenen etkinliklere katılmak, verilecek görevleri yerine getirmek, 

16.22 Gençlik Meclisine katılacak temsilcileri seçimle belirlemek,

 

İŞLEYİŞİ; 

Madde 17

17.1 Şube Gençlik Kolları, Şube Başkan’ının gözetiminde Gençlik Kurulu’na bağlı olarak çalışmalarını yürütür. 

17.2 Uluslararası, ulusal, bölgesel veya il düzeyinde yapılacak tüm gençlik çalışmalarında, Şube Gençlik Kolu 'nun önerileri alınır, karar Şube Yönetim Kurulu tarafından verilir.

17.3 Şube Gençlik Kolu, çalışmaları sonucunda hazırlayacağı raporları, Şube Yönetim Kurulu’nda görüşülmek üzere Şube Başkanı’na teslim eder.

17.4 Şube Gençlik Kolu, ADD GYK veya Genel Başkan  tarafından görüş oluşturulması talep edilen konular hakkında; gerekir ise kurul üyeleri arasından belirlenecek üyelerden oluşturulacak alt kurullar aracılığı ile  görüş oluşturarak gereği için Gençlik Kurulu’na sunar. 

17.5 Şube Gençlik Kolu, Şube Yönetimi gözetiminde ADD şubeleri nezdinde  toplantı, seminer, paneller ve çalıştayları düzenler.

 

YAPISI

Madde 18

18.1  Şube Gençlik Kolu, 18 – 25 yaş arasındaki üye gençlerden oluşur.

18.2  Şube Gençlik Kolu, ayda en az bir kez toplanır. Toplantı yeter sayısı üye sayısının yarısından bir fazladır, karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Bunun dışında, Şube Başkanı’nın istemi ile gündemi daha önceden belirlenmiş olarak toplantı yapabilir. 

18.3 Toplantıya çağrı, gündem içermek koşuluyla, telefon, faks, ADD Web’te ilan, elektronik posta ve her türlü iletişim aracı ile yapılabilir.

18.4  Şube Gençlik Kolu tarafından kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın, yılda üç kez toplantıya katılmayan Gençlik Kolu üyesi ile ilgili tutulan tutanaklar, üyeliğin düşürülmesi için Şube Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Şube Merkezine verilir.

18.5  Şube Gençlik Kolu, gerektiğinde seminer, panel, konferans ve diğer etkinlikleri,  ilgili diğer kurullar/kollar ile birlikte de düzenleyebilir. 

18.6 Şube Gençlik Kolu, yaptığı çalışmaları ADD webte yayınlanması için Gençlik Kurulu’na gönderir. 

18.7 Şube Gençlik Kolu, davetli olduğu, seminer, sempozyum, panel vb  toplantı ve davetlere Gençlik Kolu adına katılacak üye önerilerini Şube Başkanına sunar. 

18.8 Şube Gençlik Kolu, görev alan üyelerin görevlerini her aşamada izlemek ve desteklemekle 

görevlidir.

18.9 Şube Gençlik Kolu, gerektiğinde alt kurullar oluşturabilir ve bu alt kurullar arasında görev

dağılımını yapar. 

18.10 Şube Gençlik Kolu, üyeleri arasında eşitlik ve adil dağılım ilkesi gereğince görevlendirme yapar. 

18.11 Şube Yönetim Kurulu seçimlerini müteakip 60 gün içerisinde Şube Gençlik Kolu üyeleri

toplantı yaparak, kendi aralarında yapacakları seçim ile 7 kişilik Şube Gençlik Kolu Yönetimini belirler, seçimle belirlenen isimler atanmak üzere Şube Yönetim Kurulu’na sunulur. Şube Yönetim Kurulu  ilk toplantısında Gençlik Kolu Yönetim Kurulunun atamasını yapar. Şube Gençlik Kolu Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu görev süresi kadar süre ile görev yapar. Seçimli toplantı üye tam sayısının 2/3 (üçte ikisi) ile yapılır. Karar katılanların 2/3 (Üçte ikisi)nin oyu ile alınır. 

18.12 Gençlik Kolu Sekreteryasını yürütmek üzere, Şube Başkanı tarafından Şube Merkezinde 

bir personel görevlendirilir. Şube merkezinde yeter sayıda kadrolu personelin olmaması halinde, gençlik kolu üyeleri arasında nöbet usulü görevlendirme yapılır, nöbetçi üyenin masrafları şube tarafından karşılanır.

YÖNETİMİ

Madde 19 

19.1 Şube Gençlik Kolu Başkanı : Gençlik Kolu Yönetim Kurulu kendi arasından başkanı seçimle belirler ve Şube Yönetim Kuruluna önerir, ataması Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Görev süresi Şube Yönetim Kurulu görev süresi sona erdiğinde sona erer. Gençlik Kolu Başkanı;  toplantılara başkanlık etmek, gelen işleri Gençlik Kolu’nun bilgisine sunmak, Gençlik Kol’unca yapılacak görevlendirmelerin koordinasyonunu sağlamak, yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan etkinlikler ile ilgili Şube Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek, etkinlik planını Şube Yönetim Kuruluna sunmak, Gençlik Kolu’nun  olağan işlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, Genel Merkez Başkanlar Kurulu toplantılarına katılmak, Şube Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları Gençlik Kolu’na aktarmakla görevlidir.

19.2 Gençlik Kolu Başkan Yardımcıları : Gençlik Kolu Yönetim Kurulu kendi arasından 2 başkan yardımcısını seçimle belirler ve Şube Yönetim Kuruluna önerir, atamaları Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Görev süreleri Şube Yönetim Kurulu görev süresi sona erdiğinde sona erer. Gençlik Kolu Başkan Yardımcıları, görevlendirmelere ilişkin koordinasyonun sağlanmasında Başkan’a yardımcı olmak, Gençlik Kolu’nun  faaliyetlerinin gereği gibi yapılmasını sağlamak konusunda Başkan’a yardımcı olmak, Gençlik Kolu’nun  tanıtımı için yapılacak iş ve işlemleri yürütmek ve bütün bu konularda Gençlik Kolu üyelerini bilgilendirmek, başkanın yokluğunda toplanılara başkanlık etmek, başkanın yokluğunda Gençlik Kolunu temsil etmekle görevlidir.

19.3 Gençlik Kolu Yazmanı : Gençlik Kolu Yönetim Kurulu kendi arasından bir yazmanı seçimle belirler ve Şube Yönetim Kurulu’na önerir, ataması Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Görev süresi Şube Yönetim Kurulu görev süresi sona erdiğinde sona erer. Yazman, Gençlik Kolu dosyalarını düzenlemek, toplantı hazırlığı yapmak, Başkan tarafından önerilen gündemi hazırlamak ve üyelere zamanında ulaşmasını sağlamak, toplantı tutanağı oluşturmak;  Şube Yönetimi ile yapılan yazışmaları arşivleyerek saklamak, karar defterini tutmak ve imzalatmak, hazirun cetveli, ve devam çizelgeleri tutmak, talep, şikayet ve önerileri kayıt altına alıp Gençlik Kolu’na sunmakla görevlidir.

19.4 Başkan, başkan yardımcıları, ve  yazman için Seçim Usulü; Seçimli toplantı Şube gençlik Kolu seçilmiş üye tam sayısı ile ile yapılır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

 

 

YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAMASI HALİ

Madde 20

Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Dernekler Kanunu, ADD Tüzüğü, ADD Disiplin Yönetmeliği, ADD Kurul, Kol ve Merkez Kuruluş, Görev ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönerge ve ADD Genel Merkez tarafından yayınlanan Genelge Hükümleri uygulanır. 

 

YÜRÜTME:

Madde 21

Bu Yönerge hükümleri ADD Genel Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

YÜRÜRLÜK:

Madde 22

Bu Yönerge, GYK’nın   .. / .. / 2017  tarih ve   ........    numaralı kararı ile ................  tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

GEÇİCİ MADDELER

 

MADDE 1 :  ADD GYK, yönergenin kabulüne karar verdiği toplantısında, 45 gün içerisinde yapılmak üzere Gençlik Meclisinin toplantı tarihini belirler.

 

MADDE 2 : Gençlik Meclisi toplantı tarihine kadar Genel başkan ve Sorumlu GYK üyesi temayül yoklamasını tamamlayarak Gençlik Kurulunda görev yapmak üzere belirlenen 10 Gençlik Kolu üyesinin atamasının yapılması için GYK’ya sunar. 

MADDE 3 : Gençlik Meclisi toplantı tarihine kadar, kurulu bulunan Şube Gençlik Kolları, Gençlik Meclisi delegelerini seçer ve GS ile sorumlu GYK üyesine bildirir.

MADDE 4  : Gençlik Meclisi belirlenen tarihte seçim gündemli toplantısını yapar ve Gençlik Kurulunda görev yapacak diğer 10 üyenin seçimi yapılır, faaliyet planı notları alınır. ADD GYK, ilk toplantısında seçimle belirlenen Gençlik Kurulu üyelerinin atamasını yapar. Bu atamalar ile oluşan Gençlik Kurulu bir ay içinde olağan ilk toplantısını yaparak, kendi arasından Başkan, Başkan yardımcıları, Yazman ve Saymanını ADD GYK kalan  görev süresini geçmemek üzere yönergede belirlenen süreliğine seçer.