As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

EŞGÜDÜM ŞUBE VE KURULLARI İLE BÖLGE SORUMLULARININ ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

YÖNERGELER

ADD içinde katılımcı demokrasiyi geliştirmek, daha aktif ve güçlü bir örgüt yapısına kavuşmak, dayanışma ve disiplin içinde ortak davranış ve sorumluluk kültürünü güçlendirmek, çalışmaların daha yaygın, verimli ve etkin yapılmasını sağlayarak halkımızda var olan Atatürkçü Düşünceyi bir eylem ve tavır alma bayrağı yapmak amacıyla, Şubelerimizin kendi kararlarıyla yapacakları etkinliklerin yanında iller ve bu yönerge ekinde gösterilen bölgeler bazında daha geniş katılımlı etkinliklerin eşgüdüm içinde yapılmasını sağlamak üzere “İl Eşgüdüm Şubeleri” ve “Bölge Eşgüdüm Kurulları” oluşturulmuştur.

 

 1. İl / İlçe Şube, İl Eşgüdüm Şube ve Bölge Eşgüdüm Kurullarının tanımı ve seçim usulleri:

 

 • İl / İlçe Şube; bir İl sınırı içinde tek bir şube varsa, il / ilçe adı ile anılır (Eskişehir, Adilcevaz gibi). Bu il/ilçeler sadece Bölge Eşgüdüm uygulamasına katılacaklardır.
 • İl Eşgüdüm Şube: Bir ilde ;
 1. İl adını taşıyan Şube o ilin Eşgüdüm Şubesidir.
 2. İl adını taşıyan Şube yoksa o il sınırları içinde kurulan en eski Şube o ilin Eşgüdüm Şubesidir.
 3. Başkanlık,
 • Gerek görülmesi halinde resen veya
 • O ildeki şubelerin çoğunluğunun talebi üzerine yapılmasını uygun gördüğü seçim ile belirlenen

bir başka şubeyi eşgüdüm şubesi olarak atayabilir.

 • Bölge Eşgüdüm Kurulu: GYK tarafından belirlenen coğrafi bölgelerde, bölge sınırları içindeki tüm il ve ilçe şubelerini kapsayacak şekilde seçimli bölge eşgüdüm kurulları kurulmuştur. Bölgeler ekte gösterilmiştir.

 

 • Bölge eşgüdüm kurullarının seçim usulü:

Bölge sınırları içindeki tüm şubeler, aralarında yapacakları seçim sonucu 3 ila 5 şubeden oluşan bölge eşgüdüm kurullarını seçerler. Bu seçimde toplantı yeter sayısı bölge sınırları içindeki toplam şubelerin en az 2/3’üdür. Katılan şubelerin en az yarıdan bir fazlasının oyunu alan şube başkanları aldıkları oy sırasına göre eşgüdüm kuruluna seçilmiş olurlar. Dönüşümlü başkanlık esastır. Başkanlık sırası kura ile belirlenir Seçilenler aralarında farklı bir yöntem de belirleyebilirler.

 

Seçim, gizli oy / açık sayımla yapılır. Her şubenin bir oyu vardır. Bu oy önceden aralarında belirlendiği şekilde Şube Başkanı, Yardımcısı veya o toplantı için yetkili kılınan YK Üyesi tarafından kullanılır. Bu usulle yapılmayan seçimler geçersiz sayılır ve yenilenir. Seçim tutanakları bir dosya ile bir hafta içinde Genel Sekreterliğe iletilir.

Eşgüdüm kurullarının görev süresi GYK seçim süresine paralel olarak iki yıldır.

 • Şube ve Bölge Eşgüdüm Kurul Toplantı ve Kararları:
 1. a) Şubelerin ve eşgüdüm şubelerinin toplantı ve karar yeterlik sayısı, Yönetim Kurulu toplam üye sayısının salt çoğunluğudur.
 2. b) Bölge Eşgüdüm Kurullarının toplantı ve karar yeterlik sayısı, toplam üye şube sayısının salt çoğunluğudur.
 3. c) Çalışma programları doğrultusunda olanaklı ise değişik şubelerde olmak üzere yılda en az üç ayda bir kez şube yönetim, denetim, disiplin kurulları, varsa kollar başkan ve üyeleri ile genel kurul delegelerinin katılımıyla genel değerlendirme toplantıları yapılır. Bu toplantılar istişare toplantılarıdır, bağlayıcı karar alınmaz.

Karar alınması gerekli toplantılara, sadece kurul üyesi şube başkanı veya vekili Yönetim Kurulu Üyesi katılır. Her şubenin (1) oyu vardır, kararlar gizli oyla alınır.

 1. Bölge Eşgüdüm Kurullarının Görev ve Yetkileri:
 2. fıkraya göre seçilecek Şubeler arasından, aşağıdaki konuların her birinin izlenmesi ve yerine getirilmesi için bir şube görevlendirilir.
 3. a) Üye güncelleme işlemleri,
 4. b) Aidat ödemeleri ve mobil aidat işlemlerinin izlenmesi
 5. c) Şube Genel Kurul işlemlerinin mevzuata uygunluğunun sağlanması,
 6. d) Yıllık beyannamelerin verilmesi ile uygun şubeler nezdinde ADD İktisadi İşletmesi Şubelerinin açılması ve çalışmalarının yürütülmesi,
 7. e) Genel Merkezce veya il/bölge bazında planlanan ortak eylem ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi.

Birden fazla bölgeyi ilgilendiren toplantı, eylem ve etkinlik yapılması halinde ilgili bölgenin eşgüdüm sorumlusu yetkilidir.

Görevli Şubeler görev alanlarındaki çalışmalar ve gelişmeler hakkında 3’er aylık dönemler itibariyle GYK’na sunulmak üzere Genel Sekreterliğe ve Bölge Sorumlusuna rapor gönderirler.

 1. Bölge Sorumlularının Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Bölge Sorumlularının yetki ve sorumlulukları görevlendirdikleri bölgelerle sınırlı olup aşağıdaki gibidir.

 1. Bölge Eşgüdüm Kurullarının hazırlayacakları raporların zamanında gönderilmesini takip eder.
 2. Bu raporları değerlendirerek görüşlerini Genel Sekreter aracılığıyla GYK’na yazılı olarak sunar.
 3. Sorumlu olduğu bölgedeki İl Eşgüdüm toplantılarına katılabilir. Bu toplantılara ilişkin görüşlerini yazılı olarak Genel Sekreterliğe verir ve Genel Yönetim Kurulu’na bilgi verir.
 4. Bu Yönergenin D bölümünde yazılı olduğu şekilde takvimi ve programı Başkanlıkça hazırlanan Bölge Eşgüdüm toplantılarının önerildiği şekilde gerçekleştirilmesinden sorumludur.
 5. Bölge Eşgüdüm Toplantılarının Düzenlenmesi:

Başkanlıkça 2 yıllık dönem için belirlenecek takvim ve program dahilinde Bölge Eşgüdüm Toplantıları yapılır. Başkan veya Başkan Yardımcılarından birinin başkanlığında yapılacak bu toplantıların gündemi ve katılacaklar Başkanlıkça belirlenir.

E.Yürürlük

1- GYK’nın  09.10.2010 gün ve 4 sayılı kararıyla kabul edilen ve 03.06.2011 gün ve 6 sayılı  kararıyla bazı maddeleri değiştirilen “İl Merkezli Eşgüdüm Şube/Kurul Oluşturulması ve Görevleriyle Bölge Sorumlularının Görevleri Hakkında Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

2-İş bu yönerge GYK’nın 10.12.2016 tarih ve 21 sayılı kararıyla verilen yetki çerçevesinde düzeltilerek yürürlüğe girmiştir.

3-Bu yönerge hükümleri Genel Başkanlık tarafından yürütülür.

 

 

Ek: Bölge Sorumluları Listesi